Főoldal » Archív » Fellebbezett az ügyész a lányokat futtató férfi ügyében - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség koráb­ban kerí­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy nemes­vi­di pár­ral szemben.

A vád sze­rint az I. rendű vád­lott férfi rábír­ta élet­tár­sa, a II. rendű vád­lott két fiá­nak – velük közös ház­tar­tás­ban élő – barát­nő­it, vala­mint azok egy nőis­me­rő­sét arra, hogy Auszt­ri­á­ban és Német­or­szág­ban külön­bö­ző éjsza­kai klu­bok­ban, illet­ve magán­há­zak­nál pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­za­nak. A lányok 2012. decem­ber­től 2013. már­ci­u­sig foly­tat­ták ezt a tevé­keny­sé­get. Mivel egyi­kük még nem töl­töt­te be a tizen­nyol­ca­ik élet­évét, az I. rendű vád­lott más – nagy­ko­rú sze­mély - nevé­re szóló sze­mé­lyi iga­zol­ványt is adott neki. A vád­lot­tak­kal együtt élő két sér­tett több ízben is haza akart utaz­ni Magyar­or­szág­ra, azon­ban ennek meg­aka­dá­lyo­zá­sa végett a vád­lot­tak több­ször – könnyű sérü­lé­se­ket okoz­va –  bán­tal­maz­ták őket, így a kény­sze­rí­tés hatá­sá­ra tovább „dol­goz­tak”. A fia­tal lányok a pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó jöve­del­mük jelen­tős részét átad­tak az I.r. vádlottnak.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság az ügy­ben a napok­ban hozott első­fo­kú íté­le­tet. A fér­fit 3 év bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint vagyon­el­kob­zást alkal­ma­zott, míg élet­tár­sá­val szem­ben pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

Az ügyész mind­két vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, vala­mint a nem jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­ta az I.r. vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. Ezen utób­bi indít­ványt a járás­bí­ró­ság eluta­sí­tot­ta, amely ellen az ügyész szin­tén fel­leb­be­zést jelen­tett be. Az ügy a Kapos­vá­ri Tör­vény­szé­ken folytatódik.

Kapos­vár, 2016. októ­ber 12.

Dr. Hor­váth Szilárd

főügyész

2016. 10. 12. Somogy