Főoldal » Archív » Fellebbezett az ügyész az élettársát bántalmazó, majd életveszélyesen is megsebesítő férfi ügyében

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa végett fel­leb­be­zés­sel élt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki 2018 novem­be­ré­ben isme­rő­sei házá­nál, egy disz­nó­vá­gás alkal­má­val több­ször mell­ka­son szúr­ta élet­tár­sát az egyik Ajka-környéki faluban. 

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék az elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott íté­le­té­ben a huszon­nyolc éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért 10 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, vala­mint mel­lék­bün­te­té­sül 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv a bün­te­tés kisza­bá­sa során kiin­du­ló szem­pont­ként az úgy­ne­ve­zett közép­mér­ték­hez tör­té­nő viszo­nyí­tást írja elő, amely a bün­te­té­si tétel alsó és felső hatá­ra össze­gé­nek a fele. Hal­ma­za­ti bün­te­tés kisza­bá­sa ese­tén pedig a leg­ma­ga­sabb bün­te­té­si tétel a felé­vel emelkedik.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt, köze­li hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re elkö­ve­tő, őt koráb­ban is több­ször bán­tal­ma­zó elkö­ve­tő­vel szem­ben kisza­bott, a közép­mér­té­ket el nem érő tar­ta­mú bün­te­tés eltúl­zot­tan enyhe, és a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott bün­te­té­si célo­kat, így a tár­sa­da­lom védel­mét, annak meg­elő­zé­sét, hogy akár az elkö­ve­tő, akár más bűn­cse­lek­ményt köves­sen el, nem szol­gál­ja megfelelően.