Főoldal » Archív » Fellökte a gyereket a karjában tartó volt élettársát - vádat emeltek ellene

Véde­ke­zés­re, aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy huszon­hét éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott és élet­tár­sa kap­cso­la­tá­ból 2016-ban szü­le­tett egy kis­lány. A férfi és a nő kap­cso­la­ta meg­rom­lott, ezért külön köl­töz­tek, a kis­lányt a nő nevel­te. A férfi 2017 máju­sá­ban fel­ke­res­te volt élet­tár­sát annak laká­sán, kis­lá­nya egy­éves szü­le­tés­nap­ját akar­ta megünnepelni.

A vád sze­rint a fér­fit, ittas­sá­ga miatt, már az udvar­ra sem enged­ték be, ezért a kert­ka­put belök­te és bement a por­tá­ra. Az udva­ron vitá­ba keve­re­dett volt élet­tár­sá­val, miköz­ben a nő a kezé­ben tar­tot­ta az egy éves kis­lányt. Az ittas vád­lott meg­ra­gad­ta a nőt, majd olyan erő­vel lökte el, hogy a nő a föld­re zuhant a kar­já­ban tar­tott gye­rek­kel együtt. Az esés miatt a kis­lány a fején zúzó­dá­sos és hor­zso­lá­sos sérü­lést szen­ve­dett, mely nyolc napon belül gyógyult.

A nő a gye­rek­kel együtt beme­ne­kült a házba, ahová a vád­lott követ­ni akar­ta. A vád­lott kéz­zel betör­te a bezárt ajtó ablak­ré­szét, és rug­dos­ta az ajtót. A kulcs emi­att belül­ről kiesett, így a férfi az abla­kon benyúl­va sem tudta az ajtót kinyit­ni. A férfi rövid idő múlva távo­zott a helyszínről.

A koráb­ban már sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, vissza­eső vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.