Főoldal » Hírek » Fellökte a gyermekfelügyelőt, hogy haragosán elégtételt vegyen - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki egy kapos­vá­ri gyer­mek­ott­hon­ban az egyik gyer­mek­fel­ügye­lő és tár­sai sérel­mé­re több bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2021 ápri­li­sá­ban össze­tű­zés­be került az inté­zet­ben nevel­ke­dő egyik tár­sá­val, akit bán­tal­ma­zá­sa cél­já­ból üldöz­ni kez­dett az ott­hon folyo­só­ján. Mind­ezt ész­lel­te a gyer­mek­fel­ügye­lő sér­tett, aki úgy igye­ke­zett a gon­do­zot­tak konf­lik­tu­sát ren­dez­ni, hogy a fiút elte­rel­te a másik nevelt közeléből.

A vád­lott azon­ban annyi­ra indu­la­tos volt, hogy a sér­tett intéz­ke­dé­se elle­né­re hir­te­len vissza­for­dult és a gyer­mek­fel­ügye­lőt fel­lök­ve újra tár­sá­ra támadt.

A ter­hel­tet 2021 decem­be­ré­ben az sem tar­tot­ta vissza a nála jóval fia­ta­labb sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­tól, hogy a kis­fiú a neve­lő köze­lé­ben tar­tóz­ko­dott. Ez alka­lom­mal a vád­lott dühé­ben ököl­be szo­rí­tott kéz­zel azért vágta állon a sér­tet­tet, mert össze­szó­lal­koz­tak és nem tet­szett neki a fiú válasza.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a kapos­vá­ri rend­őrök készí­tet­ték a gyermekotthonban.