Főoldal » Hírek » Fellökte a provokatív, ittas sértettet- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fel­lök­te a pro­vo­ka­tí­van visel­ke­dő ittas fér­fit, mert attól tar­tott, hogy élet­tár­sát inzul­tál­ni fogja.

A vád­irat sze­rint a férfi az élet­tár­sá­val együtt 2020. novem­ber 18-án a dél­előt­ti órák­ban Kis­bé­ren egy dohány­bolt előtt vára­ko­zott, ahol fel­fi­gyel­tek a sér­tett­re, aki han­go­san, arti­ku­lá­lat­la­nul beszélt az ott lévők­höz. A vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy fejez­ze be a kia­bá­lást és men­jen el onnan. A sér­tett azon­ban ennek nem tett ele­get és a vád­lott élet­tár­sá­ra utal­va kér­dez­te tőle, hogy a „Tiéd, tiéd?” A vád­lott ebből azt gon­dol­ta, hogy a sér­tett az élet­tár­sa köze­lé­be megy és inzul­tál­ni fogja őt, emi­att meg­lök­te a sér­tet­tet. Az ittas sér­tett a lökés követ­kez­té­ben a föld­re esett, bever­te a fejét és elvesz­tet­te az eszméletét.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett el. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn­ügyi Osz­tá­lya által lezárt nyo­mo­zást köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki.