Főoldal » Hírek » „Féloldalas volt a pálya” - a Legfőbb Ügyészség szóvivője a Gong Rádióban

Csa­pat­já­té­kos, ezért lett ügyész – így fog­lal­ha­tó össze dr. Faze­kas Géza dön­té­se a pálya­vá­lasz­tás­ról. A Leg­főbb Ügyész­ség szó­vi­vő­je a sze­mé­lyes kar­ri­er­ről, az ügyé­szi hiva­tás nehéz­sé­ge­i­ről, szép­sé­ge­i­ről is beszélt a kecs­ke­mé­ti Gong Rádió A bűn nyo­má­ban című műso­rá­ban. A műsor­ve­ze­tők dr. Sch­midt Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­szó­vi­vő­je és dr. Szabó József, a Kecs­ke­mét Köz­biz­ton­sá­gá­ért Köz­ala­pít­vány elnö­ke vol­tak, de dr. Gyugyi Csil­la, a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség főügyé­sze is tisz­te­le­tét tette a műsorban. 

Faze­kas Géza nyo­mo­zó ügyész­ként kezd­te pályá­ját Szar­va­son, majd a Békés Megyei Főügyész­ség­re került, ahol a 90-es évek nagy gaz­da­sá­gi ügye­i­nek fel­tá­rá­sá­ban vett részt. A nagy saj­tó­ér­dek­lő­dést kivál­tó ese­tek miatt már akkor alkal­mi szó­vi­vő­ként is meg­szó­lalt, majd 2001-ben részt vett az ügyész­ség saj­tó­szó­vi­vői háló­za­tá­nak kialakításában.

Faze­kas Géza a kom­mu­ni­ká­ci­ós „őskort”, a 90-es éve­ket úgy jel­le­mez­te, hogy „fél­ol­da­las volt a pálya”, hiszen a gya­nú­sí­tot­tak, vád­lot­tak védő­it semmi sem kor­lá­toz­ta abban, hogy a nyil­vá­nos­ság felé for­dul­ja­nak, később a rend­őr­ség már a sajtó ren­del­ke­zé­sé­re állt, de a bíró­ság és az ügyész­ség azon az állás­pon­ton volt, hogy „beszél­jen helyet­tük a jól vég­zett munka”.

A keres­ke­del­mi média tér­hó­dí­tá­sá­val tart­ha­tat­lan­ná vált ez az állás­pont, nagyon sok olyan ügy volt, amely­nek a nyil­vá­nos interp­re­tá­ci­ó­ja fél­re­sik­lott, mert csak az egyik oldal állás­pont­ját ismer­ték meg a saj­tó­mun­ká­sok és raj­tuk keresz­tül a bűn­ügyek iránt érdeklődők.

Polt Péter leg­főbb ügyész első hiva­ta­li cik­lu­sa alatt az egyik fon­tos cél­ki­tű­zé­se volt, hogy az ügyész­ség nyis­son a nyil­vá­nos­ság felé, így kezd­tük el szer­vez­ni azt a háló­za­tot, amely ma már pro­fesszi­o­ná­li­san műkö­dik – mond­ta Faze­kas Géza. Míg a 2000-es évek­ben az ese­mény köve­tő kom­mu­ni­ká­ció jel­le­mez­te a tevé­keny­sé­gün­ket, addig ma azt mond­hat­juk, hogy az ügyész­ség gyárt­ja a híre­ket, heten­te 50-60 köz­le­mé­nyünk­kel keres­sük meg a médi­át, igyek­szünk bemu­tat­ni, elma­gya­ráz­ni az egyes ügye­ket, ért­he­tő­vé tenni a bonyo­lult ese­te­ket is – tette hozzá.

Az elmúlt év – a pan­dé­mia elle­né­re is – áttö­rést hozott az ügyész­ség kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­ban, hiszen elin­dul­tak a szer­ve­zet közös­sé­gi médi­ás plat­form­jai, isme­ret­ter­jesz­tő blog­ja, ame­lyek egyre több hír­fo­gyasz­tót érnek el. A kom­mu­ni­ká­ci­ós főosz­tály­ve­ze­tő­je kiemel­te az idei, jubi­le­u­mi év alkal­má­ból szer­ve­zett online kiál­lí­tást, amely bemu­tat­ja a szer­ve­zet 150 éves tör­té­ne­tét, azt a soro­za­tot, amely egész évben fut a közös­sé­gi médi­á­ban az ügyész­ség tör­té­ne­té­ről vagy a rész­ben online ren­de­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át, ame­lyen a V4 orszá­gok, Auszt­ria és az Euro­just elnö­ke vett részt.

A tel­jes adás meg­hall­gat­ha­tó a Gong Rádió hon­lap­ján: https://gong.hu/visszahallgathato_musorok/258048-a-bun-nyomaban-cimu-musor-vendege-dr-fazekas-geza-volt