Főoldal » Hírek » Felpofozta a gyermeküket karjában tartó feleségét - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kis­kun­ha­la­si fér­fi­val szem­ben, aki a han­gos zene­hall­ga­tá­sa miatt kiala­kult szó­vál­tá­su­kat köve­tő­en a kis­lá­nyu­kat kar­já­ban tartó fele­sé­gét úgy meg­ütöt­te, hogy a nő a gye­rek­kel együtt elesett.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi 2018 óta élet­tár­si kap­cso­lat­ban, majd 2021-től házas­ság­ban élt a sér­tet­tel, aki­től egy lánya szü­le­tett. Házas­sá­guk azon­ban – a vád­lott ita­lo­zó élet­mód­ja miatt – 2022 tava­szá­tól meg­rom­lott. A férfi sok­szor volt agresszív, több­ször bán­tal­ma­zás­sal is meg­fe­nye­get­te a feleségét.

2022 decem­be­ré­ben – a férfi ittas­sá­ga miatt kiala­kult – két szó­vál­tá­suk is tett­le­ges­sé­gig fajult. A vád­lott elő­ször a vita hevé­ben egy kést vágott az asz­tal­ba, máso­dik alka­lom­mal pedig az őt csi­tí­ta­ni pró­bá­ló fele­sé­gét fojtogatta.

2023. janu­ár 3. nap­ján, este a sér­tett több­ször is meg­kér­te ittas fér­jét, hogy hal­kít­sa le a zenét, mert attól sem a 3 éves gyer­me­kük, sem a szom­szé­dok nem tud­nak alud­ni. A férfi a kéré­sen annyi­ra fel­há­bo­ro­dott, hogy fel­szó­lí­tot­ta nejét, távoz­zon a lakás­ból. Mivel a férfi a késő esti órák­ban tovább­ra sem hal­kí­tot­ta le a zenét, a sér­tett gyer­me­ké­vel együtt végül elhagy­ta a lakást. Miu­tán azon­ban a sér­tett kezé­ben a gyer­me­kük elaludt, a nő vissza­ment vele az ingat­lan­ba, ahol a vád­lott tovább­ra is ordí­to­zott és fenye­ge­tő­zött vele. A sér­tett ekkor a gyer­mek­kel a kezé­ben ismét elhagy­ta a lakást, azon­ban a vád­lott utána ment és a lép­cső­ház­ban két alka­lom­mal is nagy erő­vel fel­po­foz­ta a sér­tet­tet. A máso­dik ütés olyan erejű volt, hogy attól a nő a kezé­ben lévő gye­rek­kel együtt a föld­re esett.

A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló hám­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a fér­fit kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.