Főoldal » Archív » Félre akarta vezetni a gyámhatóságot - vádemelés Baranya megyében

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki valót­lan nyi­lat­ko­za­tot tett gyám­ügyi eljárásban.

A férfi 2015 szep­tem­be­ré­ben a Pécsi Gyám­hi­va­tal­nál valót­lan beje­len­tést tett volt fele­sé­ge ellen. A férj azt állí­tot­ta, hogy volt fele­sé­ge 10 éves gyer­me­kü­ket nem meg­fe­le­lő­en látja el, vissza­él szü­lői joga­i­val, nem biz­to­sít­ja a kap­cso­lat­tar­tást a tör­vé­nyi elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en, gyer­me­kü­ket hazug­sá­gok­ra kény­sze­rí­ti, illet­ve hogy a volt házas­tár­sa mulasz­tá­sai miatt a gyer­mek állan­dó­an beteg.

A beje­len­tés­ben fog­lal­tak­ra tekin­tet­tel kérte gyer­me­ke véde­lem­be vételét.

A férfi beje­len­té­se alap­ján a gyám­hi­va­tal  lefoly­tat­ta a véde­lem­be véte­li eljá­rást, mely­ben azon­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a beje­len­tés­ben fog­lal­tak valótlanok.

A férfi a gyám­hi­va­tal előtt ható­sá­gi eljá­rás alap­já­ul szol­gá­ló olyan beje­len­tést tett, amely­ről tudta, hogy valót­lan, ezért a cse­lek­mé­nye a ható­ság fél­re­ve­ze­té­se vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.