Főoldal » Hírek » Félrevezette a rendőrséget, hogy ne fizessen bírságot - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki valót­lan fel­je­len­tést tett azért, hogy a par­ko­lá­si bír­ság meg­fi­ze­té­se alól mentesüljön.

A vád sze­rint a férfi 2018. évben vásá­rolt egy sze­mély­gép­ko­csit, melyet ezt köve­tő­en a nevé­re íra­tott. A vásár­lást köve­tő­en a gép­ko­csit egy isme­rő­se hasz­nál­ta, aki azon­ban egy pécsi par­ko­lás során par­ko­ló­je­gyet nem vásá­rolt, így a gép­ko­csi tulaj­do­no­sá­val szem­ben par­ko­lá­si bír­sá­got szab­tak ki. Mivel a gép­ko­csi tulaj­do­no­sa a bír­sá­got nem fizet­te meg, ezért bíró­sá­gi vég­re­haj­tás­ra került sor, mely­nek során közel 75.000 forint összeg­ben letil­tó hatá­ro­za­tot kapott a bíró­sá­gi végrehajtótól.

Azért, hogy a par­ko­lá­si bír­ság meg­fi­ze­té­se alól men­te­sül­jön, a férfi 2021 novem­be­ré­ben fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, mely fel­je­len­té­se sze­rint isme­ret­len sze­mély az ada­ta­it fel­hasz­nál­va valót­lan tar­tal­mú adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel vásá­rolt egy sze­mély­gép­ko­csit. A fel­je­len­té­se sze­rint erről az adás­vé­tel­ről csak utó­lag, a vég­re­haj­tói letil­tás kéz­hez­vé­te­lét köve­tő­en szer­zett tudo­mást, és a „meg­bír­sá­golt” gép­ko­csi nem a tulaj­do­nát képezi.

A férfi fel­je­len­té­se alap­ján a rend­őr­ség nyo­mo­zást ren­delt el, mely­nek során a fel­je­len­tőt több­ször meg­hall­gat­ták, aki a későb­bi­ek­ben elis­mer­te, hogy valót­lan tar­tal­mú fel­je­len­tést tett, a gép­ko­csit tény­le­ge­sen meg­vá­sá­rol­ta, azon­ban a beje­len­tés­sel akart men­te­sül­ni a bír­ság meg­fi­ze­té­se alól.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a ható­ság fél­re­ve­ze­té­se vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.