Főoldal » Hírek » Felszámolt kábítószer-kereskedői hálózat - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség töb­bek között kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat hat sze­méllyel szem­ben, akik kábítószer-kereskedői háló­za­tot működ­tet­tek az Ormánságban. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - akik a dél-baranyai Ormán­ság fal­va­i­ban éltek - több­sé­ge állan­dó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, alkal­mai mun­kák­ból, szo­ci­á­lis ellá­tás­ból éltek, azon­ban rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak kábí­tó­szert, illet­ve dizáj­ner drogokat.

2021 máju­sá­ban a vád­lot­tak egyi­ke elha­tá­roz­ta, hogy nem csu­pán fogyasz­tó lesz, hanem a kör­nye­ző fal­vak­ban a köz­nyelv­ben „kris­tály­ként” ismert dro­got fog árulni.

Elha­tá­ro­zá­sá­nak meg­fe­le­lő­en a meg­szer­zett dro­got elő­ször az isme­rő­se­i­nek érté­ke­sí­tet­te, mely során kap­cso­lat­ba került vád­lott tár­sa­i­val, akik kez­det­ben csu­pán saját fogyasz­tás­ra vásá­rol­tak tőle. Később azon­ban meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az érté­ke­sí­té­si terü­le­tet növe­lik, és a saját lakó­he­lyü­kön, illet­ve kör­nyé­kü­kön is ter­jesz­tik az elosz­tó vád­lot­tól beszer­zett kábí­tó­szert és más dizáj­ner dro­go­kat. A vád­lot­tak ezt köve­tő­en 2021 nya­rá­tól 2022. janu­á­ri elfo­gá­su­kig érté­ke­sí­tet­ték a dél-baranyai fal­vak­ba a kábí­tó hatá­sú anyagot.

A vád­lot­tak által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény töb­bek között kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2 – 8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.