Főoldal » Archív » Felszínessége buktatta le a zsarolót

Még egy tisz­ta borí­ték­ra is saj­nál­ta a pénzt az a férfi, aki Bala­ton köz­ség­ben pony­va­re­gény­be illő stí­lus­ban írt üze­ne­tek­kel, emel­lett sze­mé­lyes tele­fon­hí­vá­sok útján pró­bál­ta meg­zsa­rol­ni egy falubelijét.
Az Egri Járá­si Ügyész­ség a tör­vény sze­rint ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő bör­tön­nel sújt­ha­tó élet elle­ni fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a 65 éves elkö­ve­tő­vel szemben.

Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.30.