Főoldal » Hírek » Feltakarította a nyomokat, miután baltával megölte az anyját - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés és kifosz­tás miatt vádat emelt egy 14 éves fiú­val szem­ben, aki tavaly decem­ber­ben Fülöp­ja­ka­bon bal­tá­val meg­öl­te az édesanyját.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő anyja – az ügy sér­tett­je – 2022 nya­rán mun­ka­vég­zés cél­já­ból Fülöp­ja­kab­ra köl­tö­zött, ezért egy isme­rő­sé­re bízta a 14 éves fia – az ügy vád­lott­ja - továb­bi neve­lé­sét.  A fia­tal­ko­rú ezt nehez­mé­nyez­te, végül 2022 novem­be­ré­ben az any­já­hoz költözött.

2022. decem­ber 12-én reg­gel a fiú együtt indult a sér­tet­tel kerék­pár­ral ott­hon­ról, azon­ban már ekkor elha­tá­roz­ta, hogy nem megy isko­lá­ba, hanem a rövi­de­sen haza­té­rő any­ját meg­öli. Miu­tán a köz­ség köz­pont­já­ban elvál­tak egy­más­tól, a vád­lott vissza­for­dult. Haza­tér­ve a kerék­pár­ját nem a meg­szo­kott helyen támasz­tot­ta le, hanem az isko­la­tás­ká­já­val és a kabát­já­val együtt az épü­let mögé rej­tet­te. Ezután magá­hoz vett egy bal­tát és azzal a szoba sar­ká­ban elbúj­va várta a mit sem sejt­ve haza­té­rő sér­tet­tet. Ami­kor a nő belé­pett a szo­bá­ba, a vád­lott várat­la­nul hátul­ról, les­ből az any­já­ra támadt: előbb ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, majd a bal­tá­val két­szer a nő fejé­re súj­tott. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a föld­re zuhant és a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Miu­tán a fiú a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­it gon­do­san fel­ta­ka­rí­tot­ta, az anyja tele­fon­ját és pénz­tár­cá­ját magá­hoz véve elhagy­ta a házat.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rút előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, továb­bá kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fiú bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotó­kon a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált balta, vala­mint a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak eltün­te­té­sé­hez hasz­nált taka­rí­tó­esz­kö­zök láthatók.