Főoldal » Hírek » Féltékenységből volt párjának és annak autójának hajtott - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 42 éves nő ellen, aki fél­té­keny­ség­ből volt párja autó­já­nak és volt pár­já­nak haj­tott autójával.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 42 éves nő egy Kapu­vár mel­let­ti tele­pü­lé­sen, egy közös isme­rő­sük­nél talál­ko­zott 31 éves pár­já­val, aki­vel meg­rom­lott kap­cso­la­tuk­ról sze­re­tett volna beszél­ni. A meg­be­szé­lés nem sike­rült jól, a ter­helt fel­dúl­tan távo­zott a csa­lá­di ház­ból. Beült autó­já­ba, majd szán­dé­ko­san, két­szer volt párja jár­mű­vé­nek haj­tott. A férfi a zajra kijött a ház­ból és autó­ja elé állva pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a továb­bi károkozást.

A fel­dúlt nő ennek elle­né­re azért, hogy a fér­fit meg­ijessze, har­mad­szor is elin­dult a jármű felé, abban bízva, hogy a sér­tett félre fog ugra­ni. Mikor ész­lel­te, hogy a sér­tett nem fog az autó elől elmen­ni vész­fé­ke­zett, de így is a férfi tér­dé­nek ütkö­zött. Ezután elhaj­tott a hely­szín­ről. A sér­tett a cse­lek­mény kap­csán nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott ellen az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés és minő­sí­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt emelt vádat. Vele szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Csor­nai Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.