Főoldal » Archív » Féltékenység saga

Erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni barát­nő­it egy férfi Zalá­ban. Elő­ször 2007-ben egy sza­kí­tá­sát nem tudta fel­dol­goz­ni. A soro­za­tos erő­sza­kos fel­lé­pé­se nyo­mán a Lenti Váro­si Bíró­ság zak­la­tás vét­sé­ge és testi sér­tés vét­sé­ge miatt 5 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te. Sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en újabb pár­kap­cso­la­tot léte­sí­tett, de ez a barát­nő­je is sza­kí­tott vele, amibe nem törő­dött bele. Egy lenti isko­la udva­rán a volt barát­nő­jét rán­gat­ta és aka­ra­ta elle­né­re kivit­te az épü­let­ből. A férfi sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bün­tet­te miatt meg­ro­vást kapott, de négy hónap után ismét meg­pró­bál­ta a volt barát­nő­jét jobb belá­tás­ra bírni. 2014. janu­ár­já­ban min­den­ho­va követ­te, több­ször szó­vál­tás­ba került vele, és bement utána a Lenti Váro­si Könyv­tár olva­só­ter­mé­be is, ahol egy isme­rő­sé­vel tar­tóz­ko­dott. A férfi a volt barát­nő­jét a hajá­nál fogva lerán­tot­ta a föld­re és fejbe rúgta. A Lenti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 04 16