Főoldal » Hírek » Féltékenységből akart ölni egy férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a volt élet­tár­sa és annak új párja meg­ölé­sét ter­ve­ző, illet­ve őket halá­lo­san meg­fe­nye­ge­tő férfi bün­te­té­sé­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség emelt vádat. A Szol­no­ki Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint az elkö­ve­tő élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt a barát­nő­jé­vel, ami­kor 2021. janu­ár­já­ban letar­tóz­ta­tás­ba került. Tudo­má­sá­ra jutott, hogy az élet­tár­sa kap­cso­la­tuk­nak véget vetett, és sze­rel­mi viszonyt léte­sí­tett egy közös isme­rő­sük­kel. A férfi már a fog­va­tar­tá­sa alatt elter­vez­te, hogy miu­tán sza­ba­dul, meg­öli volt élet­tár­sát és annak új pár­ját, majd végez magával.

A férfi 2021. ápri­li­sá­ban sza­ba­dult, ezt köve­tő­en több­ször talál­ko­zott a pár­ral, aki­ket azzal fenye­ge­tett meg, hogy elő­ször a fér­fi­val végez, azért, hogy azt végig­néz­ve a nő szen­ved­jen, majd őt is meg­öli. Fenye­ge­té­sé­nek azzal adott nyo­ma­té­kot, hogy egy alka­lom­mal vetély­tár­sa nya­ká­hoz kést fogott és közöl­te vele, hogy most meg­hal, illet­ve elmond­ta nekik, hogy lőfegy­ve­re és lősze­re is van, és leszá­mol min­den­ki­vel, aki őt hülyé­nek nézi.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék az elkö­ve­tőt több­szö­rös vissza­eső­ként két rend­be­li ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­ben, továb­bá foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­té­ben és zak­la­tás vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek és ezért 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a férfi és a védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, a cse­lek­mény jogi minő­sí­té­se tör­vé­nyes, a kisza­bott bün­te­tés is ará­nyos, mely­re tekin­tet­tel az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.