Főoldal » Hírek » Féltékenységből okozott az autókban kárt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A ron­gá­lás bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a doro­gi fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből oko­zott kárt a volt élet­tár­sa és egy másik férfi gép­ko­csi­já­ban.

 A vád­irat sze­rint a férfi 2019. decem­ber 16-án, 21 óra körül, meg­je­lent volt élet­tár­sa lakó­he­lyén. A férfi dühös lett, mivel az udva­ron ide­gen gép­ko­csit látott par­kol­ni, ami­ből fel­té­te­lez­te, hogy volt élet­tár­sa új kap­cso­la­tot léte­sí­tett.

A férfi a nyi­tott, kitárt kert­ka­pun keresz­tül oda­ment az udva­ron par­ko­ló, élet­tár­sa tulaj­do­nát képe­ző gép­ko­csi­hoz és a nála lévő vil­lás­kulccsal a gép­ko­csi szél­vé­dő­jét, a jobb olda­li tük­röt betör­te, vala­mint a jobb olda­lát meg­kar­col­ta a gép­ko­csi­nak. A gép­ko­csi­ban ezzel 311.543,- Ft ron­gá­lá­si kárt oko­zott.

Ezután az elkö­ve­tő az udva­ron par­ko­ló, egy másik férfi tulaj­do­nát képe­ző gép­ko­csi első és hátsó szél­vé­dő­jét, az oldal­só tük­rö­ket törte be, és meg­kar­col­ta mind­két olda­li ajtót, a gép­ko­csi­ban így 899.228,-Ft ron­gá­lá­si kárt oko­zott.

Az ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, a lefog­lalt vil­lás­kul­csot, mint az elkö­ve­tés esz­kö­zét koboz­za el, vala­mint köte­lez­ze a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re.