Főoldal » Hírek » Féltékenységből szennyvízaknába fojtotta kétéves testvérét - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 13 éves fia­tal­ko­rú ellen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott édes­any­já­val, annak élet­tár­sá­val, vala­mint hat kis­ko­rú test­vé­re­i­vel élt együtt Tak­ta­har­kány tele­pü­lé­sen csa­lá­di házban.

2019. ápri­lis hónap máso­dik felé­ben a kora esti órák­ban a vád­lott szü­lői fel­ügye­let nél­kül kis­ko­rú test­vé­re­i­vel és uno­ka­test­vé­re­i­vel ját­szott. A gyer­me­kek között volt a har­ma­dik élet­évét még be nem töl­tött fiú test­vé­re is, akire érzel­mi okok­ból fél­té­keny volt, úgy érez­te szü­lei róla job­ban gon­dos­kod­tak, őt viszont elha­nya­gol­ják. E tekin­tet­ben a gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gük elmu­lasz­tá­sa okán a vád­lott any­já­val és élet­tár­sá­val szem­ben kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt elkü­lö­ní­tett eljá­rás van folyamatban.

A játék köz­ben a vád­lott az udva­ron lévő szenny­víz­ak­na fede­lét levet­te, a sér­tett kezét, lábát meg­fog­ta és bedob­ta a szín­ül­tig feká­li­á­val meg­telt derí­tő­be, a tetőt vissza­rak­ta, és egy biz­to­sí­tó követ is ráhe­lye­zett, majd anél­kül, hogy bár­ki­nek szólt volna, bement a lakásba.

Az eltűnt gyer­me­ket több óra múlva kezd­te keres­ni a csa­lád, és miu­tán a cipő­jét az akna mel­lett meg­lát­ták, átku­tat­ták a szenny­víz­tá­ro­lót, amely­ből kiemel­ték az élet­te­len testét.

A gyer­mek halá­lát ful­la­dás okoz­ta, éle­té­nek meg­men­té­sé­re csak akkor lett volna esély, ha még a fej elme­rü­lé­se előtt kimentik.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indítványozott.