Főoldal » Hírek » Féltékenységből ütötte-rúgta haragosát a nyílt utcán - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki azért bán­tal­ma­zott egy másik nőt, mert azt gon­dol­ta róla, hogy vele csal­ja meg a férje. 

A vád­irat sze­rint, 2020. októ­ber 20 -án a vád­lott kerék­pár­ral köz­le­ke­dett az egyik Kazinc­bar­ci­ká­hoz köze­li kis­vá­ros­ban, mikor meg­lát­ta a vele szem­ben gya­lo­go­san hala­dó  sér­tet­tet, aki­ről  azt fel­té­te­lez­te, hogy sze­rel­mi viszo­nya van a férjével.

A vád­lott a sér­tett köze­lé­be érve leszállt a bicik­li­jé­ről, oda­ment a másik nőhöz és közöl­te vele, hogy vigye a fér­jét ahová akar­ja, majd ököl­lel több­ször arcon ütöt­te. A sér­tett az üté­sek követ­kez­té­ben meg­szé­dült, rádőlt a vád­lott kerék­pár­já­ra, majd azzal együtt a föld­re esett. A vád­lott ekkor com­bon rúgta a sér­tet­tet és meg­rán­gat­ta a haját, majd távo­zott a helyszínről.

A meg­tá­ma­dott nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és könnyű testi sér­tés miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szemben.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.