Főoldal » Hírek » Féltékenységében tört, zúzott- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves nő ellen garáz­da­ság miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa 13 éve élnek együtt. 2020. decem­ber hónap­ban élet­tár­sa mun­ka­vég­zés­ből vissza­tért Kazinc­bar­ci­ká­ra, azon­ban nem a közös lakó­he­lyük­re ment, hanem egy roko­ná­nál töl­töt­te az éjsza­kát, de köz­ben tele­fo­non üze­ne­tet kül­dött a vád­lott­nak, hogy a továb­bi­ak­ban már nem akar tőle sem­mit, és hagy­ja békén.

Más­nap dél­után a vád­lott meg­je­lent az ingat­la­non és kér­dő­re vonta élet­tár­sát, hogy miért nem ment haza, mire a férfi közöl­te vele, hogy már nem akar együtt élni vele. Ebből szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, a vád­lott egyre ide­ge­sebb lett, kia­bál­ni kez­dett, azt fel­té­te­lez­te, hogy meg­csal­ták, mire az élet­tár­sa pró­bál­ta nyugtatni.

A vád­lott ekkor viszont kiin­dult az udvar­ról, és útköz­ben a kerí­tés mel­lől fel­vett egy 95 cm hosszú és 10 cm szé­les kerí­tésl­ecet, oda­ment az élet­tár­sa által hasz­nált, a ház előtt par­kolt gép­jár­mű­höz, a kerí­tés­léc­cel két alka­lom­mal ráütött a hátsó szél­vé­dő­üveg­re, amely azon­ban nem sérült meg.

Az élet­tár­sa oda­sza­ladt hozzá és meg­pró­bál­ta hátul­ról lefog­ni, ille­tő­leg arrébb húzni, hogy ne üsse tovább az autót, de a sáros útfe­lü­le­ten meg­csúsz­tak, föld­re estek. A vád­lott fel­állt és a kerí­tés­léc­cel nagy erő­vel el kezd­te ütni az első szél­vé­dőt, és az élet­tár­sa hiába kér­lel­te, hogy hagy­ja abba, addig ütöt­te, amíg az be nem tört. Ezután eldob­ta a lecet és eltávozott.

Cse­lek­mé­nyé­vel közel 30 000 Ft össze­gű kárt okozott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.