Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Feltörte, majd fenyegetéssel próbálta megtartani a sértett internetes profilját a vádlott - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Infor­má­ci­ós rend­szer vagy adat meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 17 éves fiú­val szem­ben, aki egy közös­sé­gi oldal­ról adat­ha­lá­szat­tal meg­szer­zett pro­filt előbb hoz­zá­fér­he­tet­len­né tett a sér­tett szá­má­ra, majd ami­kor az a fiók felet­ti jogo­sult­sá­gát vissza­sze­rez­te, üze­ne­tek­kel kezd­te fenye­get­ni, hogy hagy­jon fel a használattal.

A vád­irat sze­rint a Bara­nya megyei elkö­ve­tő 2021 már­ci­u­sá­ban álpro­fil fel­hasz­ná­lá­sá­val lin­ket kül­dött a sér­tett pro­fil­já­nak, amely egy adat­ha­lász oldal­ra muta­tott, s ahon­nét a vád­lott azután meg­sze­rez­te a kis­ko­rú lány belé­pé­si ada­ta­it, jel­sza­vát, majd azo­kat meg­vál­toz­tat­va a fió­kot hoz­zá­fér­he­tet­len­né tette a számára.

A lány - miu­tán ész­lel­te, hogy nem tudja hasz­nál­ni a pro­filt - a szol­gál­ta­tó­hoz for­dult, melyet köve­tő­en újra be tudott lépni a fiókjába.

Ami­kor a fia­tal­ko­rú vád­lott ezt ész­lel­te, külön­bö­ző álpro­fi­lok­ról meg­fe­nye­get­te, hogy hagy­jon fel a fiók hasz­ná­la­tá­val, más­kü­lön­ben az ott tárolt pri­vát jel­le­gű és por­nog­ráf tar­tal­mú képe­ket, vala­mint vide­ó­kat meg­oszt­ja és a sér­tett édes­any­já­nak elküldi.

Fenye­ge­té­sét azzal is meg­erő­sí­tet­te, hogy az üze­ne­tek­hez a kis­ko­rú sér­tett­ről – aki­nek az élet­ko­rá­val egyéb­ként nem volt tisz­tá­ban, s nem tudta, hogy még nincs tizen­nyolc éves – készült és jog­ta­la­nul meg­szer­zett por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­te­le­ket is csatolt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát és abban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő­vel szem­ben azzal, hogy a fiú a tör­vény ren­del­ke­zé­se sze­rint a fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált szá­mí­tó­gép elkob­zá­sá­ra is indít­ványt tett.