Főoldal » Hírek » Felülvizsgálat alapján letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy sebészorvost

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­vel a ter­hel­tet – kilenc rend­be­li, minő­sí­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa miatt – két év letöl­ten­dő bör­tön­re ítél­te. A másod­fo­kú bíró­ság eny­héb­ben minő­sí­tet­te a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, és fel­füg­gesz­tett bün­te­tést sza­bott ki. Az ügyész­ség felül­vizs­gá­la­ti indít­vá­nya alap­ján a Kúria meg­ál­la­pí­tot­ta a súlyo­sabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket, és letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki.

A ter­helt 2009. és 2013. között az egyik buda­pes­ti kór­ház­ban orto­péd sebész főor­vos­ként dol­go­zott. Az orvos a jöve­del­mé­nek kiegé­szí­té­se érde­ké­ben több bete­gé­től is – az egyéb­ként finan­szí­ro­zott ellá­tá­sért – pénzt kért, vagy a fel­aján­lott hála­pénzt keve­sell­ve, nagyobb össze­get kért.

Az orvos töb­bek között arra hivat­ko­zott, hogy a fel­aján­lott har­minc­ezer forin­tot per­cek alatt elszó­ra­koz­za a bará­ta­i­val, illet­ve az ötven­ezer forint kevés, mert ő gép­ko­csi­val jár a Bala­ton­ról. Volt olyan beteg, aki­vel előre közöl­te, hogy mennyi­be kerül a műtét, és volt, hogy a műtét után hatá­roz­ta meg, hogy mennyi pénzt tart elfo­gad­ha­tó­nak a beavat­ko­zá­sért. Volt olyan eset, ami­kor a főor­vos fel­hív­ta a beteg figyel­mét, ne felejt­se el, megy még vissza var­rat­sze­dés­re, és egyéb­ként is más­tól töb­bet szo­kott kérni. Elő­for­dult olyan is, hogy egy bete­gé­nek a rész­le­tek­ben tör­té­nő fize­tés lehe­tő­sé­gét is fel­aján­lot­ta. Egy másik beteg köszö­net­képp egy nagyobb érté­kű köny­vet sze­re­tett volna aján­dé­koz­ni az orvos­nak, aki azon­ban azt vissza­uta­sí­tot­ta, egy­ér­tel­mű­en utal­va arra, hogy a könyv helyett pénzt kér, hiszen a tár­gyi aján­dék­ból nem tudja a szá­má­ra szük­sé­ges dol­go­kat megvenni.

A másod­fo­kú dön­tés sze­rint az orvos nem minő­sült önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult­nak, ezért a két év bör­tön­bün­te­tést egy év hat hónap­ra mér­sé­kel­te és annak vég­re­haj­tá­sát négy évre fel­füg­gesz­tet­te, emel­lett pénz­bün­te­tést is kiszabott.

A jog­erős dön­tés ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség ter­jesz­tett elő felül­vizs­gá­la­ti indít­ványt a Kúri­á­hoz, amely­ben kérte az önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult­ság, mint minő­sí­tő körül­mény meg­ál­la­pí­tá­sát és letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát. A Leg­főbb Ügyész­ség az indít­ványt fenn­tar­tot­ta, a Kúria pedig helyt adott annak.

A leg­fel­sőbb bírói fórum meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az egész­ség­ügyi beavat­ko­zás díját a kór­ház álla­pít­ja meg, azt vagy a beteg vagy az egész­ség­biz­to­sí­tás fize­ti, az eljá­ró orvos azon­ban külön nem kér­het ellen­szol­gál­ta­tást, mert az jog­ta­lan előny­nek minő­sül. Egy főor­vos pedig a beteg irá­nyá­ba önál­ló intéz­ke­dé­si jog­kör­rel bír, ezért ha jog­ta­lan előnyt kér, cse­lek­mé­nye súlyo­sab­ban minősül.

A Kúria a ter­hel­tet két év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és három évre eltil­tot­ta a köz­ügyek­től, vala­mint az orvo­si fog­lal­ko­zás vég­zé­sé­től is.