Főoldal » Hírek » Fémkeresővel kutatták a somogyi föld rejtett kincseit - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, illet­ve más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik közel 20 mil­lió forint érté­kű régé­sze­ti lele­tet talál­tak és tar­tot­tak meg.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi és huszon­éves fia 2015 óta ren­del­kez­tek fém­ke­re­ső műsze­rek­kel, bár az azok hasz­ná­la­tá­hoz szük­sé­ges ható­sá­gi enge­dé­lyük nem volt. Ennek elle­né­re apa és fia majd­nem öt évig jár­ták hét­vé­gen­te, és oly­kor mun­ka­szü­ne­ti napo­kon is külön­bö­ző somo­gyi kis­te­le­pü­lé­sek, így pél­dá­ul Ker­cse­li­get, Böhö­nye, Mer­nye, Szen­ta és Nagy­ber­ki kör­nyé­két régé­sze­ti lele­tek után kutat­va. A vád­lot­tak a talált tár­gyak – ame­lyek a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok sze­rint az állam tulaj­do­nát képe­zik és keres­ke­del­mi for­ga­lom­ba nem hoz­ha­tók – egy részét meg­tar­tot­ták, másik részét pedig érté­ke­sí­tet­ték.

A ter­hel­tek ilyen módon egy 44 darab­ból álló több mint 12 mil­lió forint érté­kű közép­ko­ri ezüst tal­lér gyűj­te­ményt, egy 6 mil­lió forint érté­kű XIV. szá­za­di arany pecsét­gyű­rűt, és szá­mos más, kisebb érté­kű régé­sze­ti lele­tet, így bronz­ból készült hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, éksze­re­ket és érmé­ket is ellop­tak.

Az apá­nak továb­bá azért is felel­nie kell a bíró­ság előtt, mert a lakó­he­lyén tar­tott kuta­tás során a nyo­mo­zók egy enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­vert is talál­tak.

A vád­lot­tak har­ma­dik társa 2019 óta, szin­tén enge­dély nél­kül hasz­nált fém­ke­re­ső esz­kö­zé­vel közel két­száz­ezer forint érté­kű régé­sze­ti lele­tet talált meg és tulaj­do­ní­tott el Beleg kör­nyé­ké­ről.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az apá­val és fiá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg tár­suk­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben szab­jon ki pénz­bün­te­tést, továb­bá ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást is.

A fény­ké­pe­ken a vád­lot­tak által talált néhány régé­sze­ti lelet lát­ha­tó.