Főoldal » Hírek » Fémrúddal rontott a fotocellás ajtónak - videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a büfék fel­tö­ré­sé­re sza­ko­so­dott fér­fi­val szem­ben, aki egy üzem­anyag­töl­tő állo­más üzlet­he­lyi­sé­gé­nek foto­cel­lás ajta­ját egy fém­rúd­dal akar­ta fel­fe­szí­te­ni. Mivel nem járt siker­rel, ezért végül az ajtó mel­let­ti ablak üve­gét betör­ve jutott be az eladótérbe.

A vád­irat sze­rint az izsá­ki férfi néhány hónap­pal azután, hogy koráb­bi lopá­sai miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sé­ből sza­ba­dult, 2022 tava­szán ismét kecs­ke­mé­ti büfék, presszók fel­tö­ré­sé­ből pró­bált pénzt sze­rez­ni. Egyik helyen a zárt ajtót rúgta be és a pult mel­let­ti asz­ta­lon lévő 100 ezer forint kész­pénzt vitte magá­val. Egy másik címen az abla­kot ugyan betör­te, azon­ban hiába pró­bált benyúl­ni, a védő­rács miatt nem tudott hoz­zá­fér­ni a pénz­tár­gép fiók­já­hoz. A ron­gá­lás­sal azon­ban így is 150 ezer forint kárt oko­zott a büfé tulajdonosának.

Végül 2022. júni­us 12-én, éjjel, a vád­lott egy üzem­anyag­töl­tő állo­más üzlet­he­lyi­sé­gé­nek foto­cel­lás ajta­ját egy fém­rúd segít­sé­gé­vel meg­kí­sé­rel­te fel­fe­szí­te­ni. Mivel nem járt siker­rel, ezért az ajtó mel­let­ti ablak üve­gét betör­te és a törött ablak­nyí­lá­son belép­ve az üzlet­tér­ből 6 ezer forint kész­pénzt és egy 20 ezer forint érté­kű hasz­nált mobil­te­le­font vitt magá­val. A foto­cel­lás ajtó meg­ron­gá­lá­sá­val a ben­zin­kút üze­mel­te­tő­jé­nek több mint 170 ezer forint kárt oko­zott. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök még aznap elfogták.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fit több­rend­be­li dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A cse­lek­ményt az üzem­anyag­töl­tő állo­más tér­fi­gye­lő kame­rá­ja rögzítette.