Főoldal » Archív » Fenntartotta a bíróság a szexuális erőszak miatt elítélt mindszenti férfi letartóztatását

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la, a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en, fenn­tar­tot­ta annak a nyug­dí­jas korú, mind­szen­ti elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit koráb­ban a Sze­ge­di Tör­vény­szék egy tizen­há­rom éves fiú sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis cse­lek­mény miatt nem jog­erő­sen, tíz év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt. 

Arra figye­lem­mel, hogy a vád­lott kap­csán a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye tovább­ra is fenn­áll, kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás tekint­he­tő szük­sé­ges és ará­nyos intézkedésnek.

A tör­vény­szék íté­le­te ellen beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­sek­re tekin­tet­tel a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz majd jog­erős döntést.