Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Fenyegetéssel akarta visszaszerezni munkahelyét

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge miatt 2014. októ­ber 21-én gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állít­ja azt 30 éves fér­fit és 27 éves fele­sé­gét, akik 2014. júni­u­sá­ban a megye egyik várá­sá­ban verés­sel fenye­get­ték a tele­pü­lés ellá­tó és szol­gál­ta­tó szer­ve­ze­té­nek veze­tő­jét, hogy a köz­fog­lal­koz­ta­tás kere­té­ben alkal­ma­zott és onnan elbo­csá­tott fér­fit a mun­ka­he­lyé­re vegye vissza.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.18.