Főoldal » Hírek » Fenyegette és bántalmazta a közterület-felügyelőket - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 54 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki itta­san inzul­tál­ta a bátony­te­re­nyei közterület-felügyelőket.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2022. május 9-én dél­utá­ni itta­san, botor­kált Bátony­te­re­nyén, az Ózdi út úttest­jén, a köz­le­ke­dő jár­mű­vek között. A közterület-felügyelőként szol­gá­lat­ban lévő két sér­tett ezt meg­lát­va a bal­eset­ve­szély elhá­rí­tá­sa végett a szol­gá­la­ti autó­val a férfi mellé haj­tott és intéz­ke­dés alá von­ták. A vád­lott az ada­ta­i­ra irá­nyu­ló kér­dés­re nem vála­szolt, sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal nem iga­zol­ta magát, ellen­ben a nőne­mű sér­tet­tet inzul­tál­ta és meg­pró­bál­ta meg­ölel­ni. A nő a moz­du­lat elől kitért, és – rosszul lépve – a járda men­tén húzó­dó füves árok­ba esett.

A vád­lott ezután elin­dult, a fel­ügye­lők gya­lo­go­san követ­ték, mire hir­te­len hát­ra­for­dult és bal kéz­zel a nő arca felé ütött, de mivel a sér­tett elha­jolt, így csak a vál­lát érte az ütés. A vád­lott ezután a másik – férfi – fel­ügye­lőt trá­gár kife­je­zé­sek­kel szi­dal­maz­ta és fenyegette.

A közterület-felügyelők  ezután kihív­ták a rend­őr­sé­get, akik a fér­fit elő­ál­lí­tot­ták és bün­te­tő­el­já­rást indí­tot­tak ellene.

A közterület-felügyelők a tör­vény értel­mé­ben mun­ká­juk ellá­tá­sa során kiemelt bün­te­tő­jo­gi védel­met élvez­nek, ezért az ügyész­ség az elkö­ve­tőt hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság szab­jon ki fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben, vala­mint köte­lez­ze az eljá­rás során kelet­ke­zett 218.866 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.