Főoldal » Archív » Fényes nappal, a piacon akarta leszúrni haragosát egy gyöngyösi férfi

Lószer­szá­mok eltu­laj­do­ní­tá­sá­val gya­nú­sí­tot­ták azt a 44 éves fér­fit, aki a gyön­gyö­si pia­con kés­sel támadt arra az árus­ra, aki­ről úgy gon­dol­ta, hogy fel­je­len­tet­te őt a lopás miatt. A Heves Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt.

A meg­tá­ma­dott sze­mély hóna­pok­kal a sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt meg­elő­ző­en külön­bö­ző lószer­szá­mo­kat vásá­rolt a vád­lott csa­lád­tag­ja­i­tól, ame­lyek­ről azon­ban utóbb kide­rült, hogy lopás­ból szár­maz­nak. Ezért vissza­ad­ta azo­kat az ere­de­ti tulaj­do­nos­nak, aki­nek fel­je­len­té­se nyo­mán akkor már folya­mat­ban volt egy bün­te­tő­el­já­rás a tár­gyak ello­pá­sa miatt. Ebben érin­tett volt a vád­lott is, aki 2016. júni­us 24-én dél­ben, ittas álla­pot­ban Gyön­gyö­sön, a Köz­tár­sa­ság téri pia­con sétált, ami­kor meg­lát­ta a csar­nok előtt áru­sí­tó sér­tet­tet, akire hara­gu­dott. Az előz­mé­nyek kap­csán szó­vál­tás­ba keve­re­dett vele, miköz­ben egyre job­ban indu­la­tos­sá vált, oly­annyi­ra, hogy a vita hevé­ben a zse­bé­ből elő­ka­pott egy 9 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, ami­vel több­ször a sér­tett feje irá­nyá­ba csa­pott. Az árus eze­ket egy ládá­val kivéd­te, azon­ban a férfi újból rátá­madt, és egy erő­tel­jes lent­ről fel­fe­lé irá­nyu­ló moz­du­lat­tal pró­bál­ta meg hasba szúr­ni őt. A sér­tett­nek sike­rült két kéz­zel ráfog­nia a táma­dó csuk­ló­já­ra, így a szú­rás nem érte el, de ebben a test­hely­zet­ben még per­ce­kig dula­kod­tak. Ekkor ért a hely­szín­re egy a közel­ben épp intéz­ke­dő rend­őr­nő, aki végül meg­aka­dá­lyoz­ta a súlyo­sabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, azzal, hogy a kést kicsa­var­ta a vád­lott kezé­ből anél­kül, hogy bárki meg­sé­rült volna.

A Heves Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a tör­vény­szék a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, köte­lez­ze a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re, vala­mint koboz­za el tőle az elkö­ve­tés­hez esz­kö­zül hasz­nált csont­nye­lű bics­kát.