Főoldal » Archív » Fényes nappal támadtak idős asszonyokra

A vád­lot­tak 2013 őszén Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban 70 és 80 év felet­ti  asszo­nyo­kat támad­tak meg a nyílt utcán, akik koruk­nál, egész­sé­gi álla­po­tuk­nál fogva véde­ke­zés­ben kor­lá­to­zot­tak vol­tak. A bevá­sár­lás­ból, temp­lom­ból haza­fe­lé tartó sér­tet­te­ket a vád­lot­tak követ­ni kezd­ték, kezük­ből a kézi­tás­kát kikap­va a hely­szín­ről elfu­tot­tak. A táma­dók­kal szem­be­szál­ló sér­tet­tek­kel erő­sza­kot alkal­maz­tak, őket a föld­re lök­ték, akik közül ket­ten is 8 napon túl gyó­gyu­ló comb­nyak­tö­ré­ses sérü­lést szen­ved­tek. A sér­tet­tek tás­ká­já­ból álta­lá­ban pár ezer Forin­tot sze­rez­tek meg, az ira­to­kat pedig eldobálták.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - idős nők megtámadása