Főoldal » Hírek » Fényképezéstől a verekedésig jutottak - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot két férfi ellen, akik Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban kerül­tek meg­bot­rán­koz­ta­tó módon konf­lik­tus­ba egymással.

A 34 és 38 éves vád­lot­tak régebb óta ismer­ték egy­mást, vagyo­ni vitá­ik miatt azon­ban hara­gos viszony volt köztük.

A vád sze­rint az idő­sebb férfi 2020 feb­ru­ár­já­ban egy pol­gá­ri ügy miatt érke­zett ügy­véd­jé­vel és annak kísé­rő­jé­vel Kapos­vár­ra, ami­kor a bíró­ság­ról kife­lé jövet meg­lát­ta hara­go­sát kocsi­ja köze­lé­ben. Ekkor lefény­ké­pez­te vádlott-társát, majd a bíró­ság­hoz köze­li étte­rem­be indult, hogy csat­la­koz­zon a jogi kép­vi­se­lő­jé­hez és ismerőséhez.

A fia­ta­labb vád­lott ész­re­vet­te a fény­ké­pe­zést, ezért a férfi után indult és han­go­san szá­mon kérte rajta a fotó készí­té­sét. Az étte­rem­nél a fia­ta­labb vád­lott beér­te a fény­ké­pe­zőt, eléje került és tele­fon­ját maga elé tart­va ő is fel­vé­telt akart készí­te­ni a fér­fi­ról. Az idő­sebb vád­lott azon­ban ezt nem hagy­ta, hanem kiütöt­te a tele­font a kezé­ből. Ezután a vád­lot­tak vitá­ja elfa­jult, elő­ször köl­csö­nö­sen lök­dö­sőd­ni, majd vere­ked­ni kezd­tek, amely során arcon ütöt­ték egy­mást, továb­bá a föld­re került idő­sebb fér­fit a másik vád­lott több­ször megrúgta.

A vád­lot­tak erő­sza­kos maga­tar­tá­sát az étte­rem­ből töb­ben lát­ták, így az ügy­véd kísé­rő­je is, aki meg­előz­ve a továb­bi bán­tal­ma­zást kiment az utcá­ra és szét­vá­lasz­tot­ta a garáz­da férfiakat.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban mind­két vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.