Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Férje által hangoztatott fenyegetéseket akarta beváltani a nő – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy nővel szem­ben, aki egy bal­tá­val indult meg­öl­ni volt élettársát.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a Rác­ke­vei járás egyik kis­te­le­pü­lé­sén élő nő húsz évig volt élet­tár­sa a sér­tett­nek, aki­től két gyer­me­ke szü­le­tett. Miu­tán sza­kí­tot­tak a vád­lott férj­hez ment, de a kiseb­bik gyer­me­ket a koráb­bi élet­tár­sa nevel­te, és kérel­mez­te a tar­tás­díj meg­ál­la­pí­tá­sát. A nő nem fize­tett, emi­att bün­te­tő­el­já­rás folyt ellene.

2023 októ­be­ré­ben a vád­lott meg­je­lent egy rác­ke­vei vég­re­haj­tói iro­dá­ban azért, hogy hát­ra­lék össze­gét meg­ér­deklőd­je. A tájé­koz­ta­tást azon­ban fél­re­ér­tel­mez­ve úgy értet­te, hogy több mint egy­mil­lió forin­tot kel­le­ne meg­fi­zet­nie. Ezt a nő közöl­te a fér­jé­vel és mind­ket­ten indu­la­to­sak lettek.

A férj pár nap­pal később az ott­ho­nuk­ban ittas álla­pot­ban egy kés­sel fenye­ge­tődz­ni kez­dett azzal, hogy a sér­tet­tet meg fogja ölni. Ekkor a nő elvet­te a kést és fel­hív­ta a rend­őr­sé­get. Közöl­te, hogy jöj­je­nek ki, mert le fogja szúr­ni volt élet­tár­sát. A rend­őrök­nek a férj elmond­ta, hogy való­ban meg akar­ja ölni a sér­tet­tet, ezért őt elő akar­ták állí­ta­ni. Ekkor a vád­lott bezár­ta a ház ajta­ját azért, hogy a fér­jét ne tud­ják előállítani.

Miu­tán a rend­őrök­nek a bent tar­tóz­ko­dók mégis kinyi­tot­ták az ajtót a nő közöl­te, hogy "nem baj, akkor majd meg­old min­dent". A kerék­pár­ja kosa­rá­ba tett egy 82 cm hosszú bal­tát és a bicik­lit tolva meg­in­dult az utca felé. Egy­ide­jű­leg közöl­te a rend­őrök­kel, hogy "pon­tot tesz az ügy végé­re", és meg­öli volt élet­tár­sát. A rend­őrök meg­fog­ták a vád­lott kerék­pár­ját és elvet­ték tőle a bal­tát. Ekkor a nő kije­len­tet­te, hogy ezzel őt nem tart­hat­ják vissza, min­den­kép­pen meg fogja ölni a sér­tet­tet. Erre a rend­őrök őt is elő­ál­lí­tot­ták, de még annak során is azzal fenye­ge­tő­dzött, hogy ami­kor elen­ge­dik befe­je­zi amit tervezett.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség a nővel szem­ben ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A szem­lén készült fotó­kon a balta és a bicik­li látható.