Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Férje jelenlétében féltékenységből bántalmazta a feltételezett barátnőt

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves nő ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A nő 2018. novem­ber máso­dik felé­ben a reg­ge­li órák­ban fér­jé­vel az Asza­ló tele­pü­lé­sen talál­ha­tó egyik élel­mi­szer­bolt­hoz ment a férje három ülé­ses kis­te­her­au­tó­já­val. A bolt mel­lett lepar­kol­tak, ami­kor a nő ész­re­vet­te arra halad­ni a fér­jé­vel, álta­la fel­té­te­le­zet­ten viszonyt foly­ta­tott nőt. Meg­szó­lí­tot­ta azzal az ürüggyel, hogy vala­mit sze­ret­ne meg­be­szél­ni vele, ezért üljön be hoz­zá­juk, az autó­ba. De ahogy beült, a nő rög­tön han­go­san szi­dal­maz­ni kezd­te, majd a fején és a hasán meg­ütöt­te, haját meg­mar­kol­va rán­ci­gál­ta. A bán­tal­ma­zott nő csak a vád­lott férje segít­sé­gé­vel tudott kime­ne­kül­ni az autó­ból a veze­tő olda­li ajtón, azon­ban a vád­lott is kiszállt, meg­ke­rül­te az autót, és ismé­tel­ten meg­ütöt­te és meg­fe­jel­te a sér­tet­tet. Cse­lek­mé­nyé­vel csak akkor hagyott fel, ami­kor az ese­mé­nye­ket ész­le­lő közel­ben tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek is közbeléptek.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dők, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.