Főoldal » Hírek » Fertőtlenítőszert hamisítottak - fotókkal és rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint két férfi és két nő a jár­vány­hely­ze­tet kihasz­nál­va, hamis kéz­fer­tőt­le­ní­tő­sze­re­ket gyár­tott és érté­ke­sí­tett. A csa­lás­sal 7 sér­tett­nek össze­sen több mint 28 mil­lió forint kárt okoztak.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül az 54 éves férfi hor­gász­csa­lik elő­ál­lí­tá­sá­val és gyár­tá­sá­val fog­lal­ko­zó céget veze­tett, míg a 49 éves nő egy másik cég ügy­ve­ze­tő­je volt. A vád­lot­tak 2017. év végén ismer­ked­tek meg egy­más­sal, majd üzle­ti kap­cso­lat­ban is áll­tak, mely­nek során szo­ros, bizal­mi viszony ala­kult ki közöttük.

A koro­na­ví­rus jár­vány 2020 már­ci­u­sá­ban mind­két vád­lott cégé­re nézve nega­tív hatást gya­ko­rolt. A vád­lot­tak ezért 2020. már­ci­us ele­jén elha­tá­roz­ták, hogy a jár­vány­hely­zet­ben a kéz­fer­tőt­le­ní­tők­re meg­nö­ve­ke­dett keres­le­tet kihasz­nál­va, ható­sá­gi enge­dély nél­kül, nagy tétel­ben olyan alko­hol alapú ter­mé­ke­ket gyár­ta­nak, ame­lye­ket fer­tőt­le­ní­tő­szer­ként hir­det­nek, majd azo­kat kiter­jedt üzle­ti, illet­ve sze­mé­lyes kap­cso­lat­rend­sze­rük révén értékesítik.

A vád­lot­tak a ter­vük meg­va­ló­sí­tá­sá­ba bevon­ták a férfi 20 éves lányát, vala­mint a nővel pár­kap­cso­lat­ban élő 53 éves fér­fit is. Ezt köve­tő­en - most már négyen - meg­ál­la­pod­tak az enge­déllyel nem ren­del­ke­ző kéz­fer­tőt­le­ní­tő­sze­rek elő­ál­lí­tá­sá­nak, vala­mint érté­ke­sí­té­sé­nek részleteiben.

Meg­ál­la­po­dá­suk alap­ján, az enge­dély nél­kü­li ter­mé­ke­ket az 54 éves férfi és lánya X. kerü­le­ti csa­lá­di házá­ban állí­tot­ták elő úgy, hogy a gyógy­szer­tá­ri alko­hol helyett alap­anyag­ként vod­kát hasz­nál­tak fel. Az alap­anya­gok beszer­zé­sét és a ter­mé­kek gyár­tá­sát elsőd­le­ge­sen a két férfi végez­te. A 20 éves nő isme­rő­si köré­ből vevő­ket tobor­zott, emel­lett a ter­mé­kek elő­ál­lí­tá­sá­ban és cso­ma­go­lá­sá­ban is részt vett. A 49 éves nő a ter­mé­ke­ken gyár­tó­ként fel­tün­te­tett saját cége ügy­ve­ze­tő­je­ként a pénz­ügye­kért és a szám­lá­zá­sért felelt.

A vád­lot­tak a külön­bö­ző kisze­re­lés­ben elő­ál­lí­tott ter­mé­ke­ket olyan mat­ri­cá­val lát­ták el, amely a ter­mé­kek össze­te­vő­i­re, illet­ve bak­te­ri­á­lis hatá­sá­ra vonat­ko­zó­an valót­lan ada­to­kat tar­tal­ma­zott, neve­ze­te­sen, hogy a ter­mék 96%-os gyógy­szer­tá­ri alko­holt tar­tal­maz, vala­mint „az ÁNTSZ által aján­lott össze­te­vők alap­ján” készült. A való­ság­ban azon­ban ezek­nek a ter­mé­kek­nek a vírus­ölő hatá­sa nem volt meg­fe­le­lő, tény­le­ges össze­te­vői nem felelt­nek meg a fer­tőt­le­ní­tő­sze­rek jog­sza­bá­lyi előírásainak.

A vád­lot­tak által elő­ál­lí­tott ter­mék a világ­jár­vány idő­sza­ká­ban gyors és haté­kony kéz­fer­tőt­le­ní­tőt kere­ső vevők meg­té­vesz­té­sé­re alkal­mas volt. A vád­lot­tak által szol­gál­ta­tott valót­lan infor­má­ci­ók alap­ján a sér­tet­tek abban a hiszem­ben fizet­ték ki a vétel­árat, hogy a koro­na­ví­rus elle­ni véde­ke­zés­hez haté­kony ter­mé­ket vásárolnak.

Az ügy­nek 7 sér­tett­je van. Egyi­kük össze­sen csak­nem 13.000 db ter­mé­ket vásá­rolt a vád­lot­tak­tól külön­bö­ző kisze­re­lés­ben, össze­sen mint­egy 20 mil­lió forint vétel­áron. A többi sér­tett össze­sen még továb­bi csak­nem 4500 db ter­mé­ket vásá­rolt, mind­össze­sen 8 mil­lió forint vételáron.

A Buda­pest X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lá­sok bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye és vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fertotlenitoszert-hamisitottak-elfogtak-oket-a

A fotó­kat a rend­őr­ség  a kuta­tás­kor készítette.