Főoldal » Archív » Fésülködőszekrényben tartotta a fegyvert

A Tatai Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat két tatai fér­fi­vel szem­ben. Az 52 éves férfi 2013. novem­ber végén kapott egy hasz­nált szek­rényt, mely­ben meg­ta­lál­ta a pisz­tolyt. Ezt köve­tő­en meg­kér­te a 40 éves isme­rő­sét, sze­rez­zen a fegy­ver­re vevőt, aki eladás cél­já­ból a fegy­vert átvet­te, majd a gép­ko­csi­já­nak ülése alá rej­tet­te el, azon­ban a jár­őrök iga­zol­tat­ták, és a jár­mű­ben meg­ta­lál­ták a fegy­vert. A lőfegy­ver tar­tá­sá­ra egyi­kük sem ren­del­ke­zett engedéllyel.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Lőfegyver