Főoldal » Archív » Fesztiváljegyekkel csaló férfival szemben emeltek vádat Kaposváron

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség 24 rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat azzal a 32 éves szé­kes­fe­hér­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki olyan jegye­ket érté­ke­sí­tett az inter­ne­ten, ame­lyek­kel való­já­ban nem rendelkezett.

A vád­lott 2016 novem­be­re és 2018 feb­ru­ár­ja között az inter­ne­tes közös­sé­gi fóru­mo­kon keresz­tül szá­mos olyan fia­tal­lal került kap­cso­lat­ba, akik a leg­lá­to­ga­tot­tabb nyári könnyű­ze­nei fesz­ti­vá­lok­ra és kül­föl­di fut­ball­mér­kő­zé­sek­re keres­tek belé­pő­je­gye­ket, bér­le­te­ket, vala­mint szál­lást. A vád­lott azért, hogy a sér­tet­tek­től pénzt csal­jon ki, hol a fesz­ti­vál mun­ka­tár­sá­nak, hol uta­zás­szer­ve­ző­nek adta ki magát, majd rávet­te a sér­tet­te­ket arra, hogy a vétel­árat elő­re­fi­ze­tés­sel utal­ják el a bank­szám­lá­já­ra, hol­ott a fel­kí­nált jegyek­kel és szál­lás­le­he­tő­sé­gek­kel egy­ál­ta­lán nem rendelkezett.

A vád­lott az ország külön­bö­ző pont­ja­in 24 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, akik­től össze­sen 740.000,-Ft-ot csalt ki. Több káro­sult is csak a vád­lott által közölt címre utaz­va jött rá, hogy csa­lás áldo­za­ta lett, míg mások tel­jes bará­ti tár­sa­sá­gok­nak ren­del­ték meg a fesz­ti­vál­je­gye­i­ket a férfitól.

A vád­lott koráb­ban is köve­tett el hason­ló mód­szer­rel csa­lá­so­kat, ezért a Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség már vádat emelt ellene.

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bűnös­sé­ge beis­me­ré­se ese­tén a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tést 2 év 4 hónap 15 nap­ban álla­pít­sa meg.