Főoldal » Archív » Fiatal boxoló öt kisfiútól akart rabolni

Verés­sel fenye­get­te meg őket, ha nem adnak neki 1000 forin­tot. A gye­re­kek félel­mük­ben meg­áll­tak az utcán, de nem volt náluk pénz. A boxo­ló tovább fenye­ge­tő­zött, majd elvet­te egyi­kük mobil­te­le­fon­já­nak memó­ria kártyáját.

Az ügy­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság 2014. feb­ru­ár 6-án a fia­tal­ko­rú rab­lót a bíróság
bűnös­nek mond­ta ki 5 rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­ben, mely­ből négy cse­lek­mény kísér­le­ti szak­ban maradt. A bíró a vád­lot­tat a rab­lá­so­kért 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 évre fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye