Főoldal » Hírek » Fiatal lányok raboltak ki egy külföldit – eredményes vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy bel­vá­ro­si gyors­ét­te­rem­ben rabolt ki egy 12 és egy 14 éves lány egy kül­föl­dit Buda­pes­ten. Az ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság egyi­kü­ket javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re, tár­sát fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re ítélte.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 12 és 14 éves lányok 2018. októ­ber 4-én, az esti órák­ban erő­szak­kal sze­rez­tek meg egy mobil­te­le­font. Az V. kerü­let­ben, egy gyors­ét­te­rem­ben a 14 éves lány az egyik pénz­tár­nál vára­ko­zó olasz állam­pol­gár­hoz lépett és ango­lul meg­kér­dez­te az időt. A sér­tett meg­mu­tat­ta a kar­órá­ját, azon­ban a vád­lott közöl­te vele, hogy az időt a tele­fon­ján akar­ja meg­te­kin­te­ni. A sér­tett a kérés­re elő­vet­te zse­bé­ből a mobil­te­le­fon­ját, majd azt fel­mu­tat­ta, mire a fia­tal­ko­rú elkap­ta a kezét, és a készü­lé­ket ki akar­ta csa­var­ni. A sér­tett a tele­font nem enged­te el, ekkor a 12 éves lány is oda­lé­pett, aki szin­tén ki akar­ta tépni a tele­font a sér­tett kezé­ből. Mivel ez nem sike­rült, együt­tes erő­vel egy köze­li osz­lop­hoz nyom­ták a sér­tet­tet, aki­nek a nya­kát a 14 éves vád­lott elkezd­te szo­ron­gat­ni. A bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra a lányok meg­sze­rez­ték a tele­font, amellyel a 14 éves lány kisza­ladt az étte­rem­ből, a sér­tett pedig követ­te. A 12 éves elkö­ve­tő a kijá­rat­nál a meg­tá­ma­dott kül­föl­di puló­ve­ré­nek nya­kát meg­fog­ta, ezzel őt vissza­tar­tot­ta. A sér­tett kia­bá­lá­sá­ra a szin­tén az étte­rem­ben tar­tóz­ko­dó tár­sa­sá­ga fel­fi­gyelt a rab­lás­ra, majd a 14 éves lány után futot­tak, aki az elor­zott tele­font a föld­re dobta.

A 12 éves lány az elkö­ve­tés­kor is beszá­mít­ha­tó volt, és ren­del­ke­zett a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tá­si képességgel.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge vádat emelt a két lány ellen, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság – első­fo­kú, nem jog­erős íté­le­té­ben – a fia­ta­labb lányt 2 év javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re, tár­sát 1 év fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re ítél­te, és meg­szün­tet­te egy koráb­bi javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­ből enge­dé­lye­zett ide­ig­le­nes elbocsátását.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: Fia­tal lányok rabol­tak ki egy kül­föl­dit - vide­ó­val - a Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Ügyész­ség (ugyeszseg.hu)