Főoldal » Hírek » Fiatal nőket kényszerített prostitúcióra apa és fia

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért fel­leb­be­zett a lányo­kat pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tő fér­fi­ak ügyében. 

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt a kecs­ke­mé­ti fér­fit 10 év, fia­tal­ko­rú fiát 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A vád­lot­tak és védő­ik a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért, a Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség annak súlyo­sí­tá­sá­ért fellebbezett.

Apa és fia 2013-ban hóna­po­kig a kecs­ke­mé­ti házuk­ban lakó fia­tal, kiszol­gál­ta­tott élet­hely­zet­ben levő nőket kény­sze­rí­tet­tek pros­ti­tú­ci­ó­ra. Ami­kor a sér­tet­tek kife­je­zés­re jut­tat­ták, hogy nem akar­nak ele­get tenni a vád­lot­tak elvá­rá­sa­i­nak, bán­tal­maz­ták, ese­ten­ként ennek során embe­ri mivol­tuk­ban is dur­ván meg­aláz­ták őket.

A nőket út menti par­ko­lók­ba szál­lí­tot­ták ki, néha Auszt­ri­á­ban is „dol­goz­tat­ták” őket. Az egyik nő segít­ség kéré­sét köve­tő­en sike­rült az apát elfog­ni, őt az oszt­rák bíró­ság ember­ke­res­ke­de­lem miatt 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te. Az idő­sebb fér­fit testi sér­tés bűn­tet­te miatt is elítél­te a Kecs­ke­mé­ti Törvényszék.

A négy nő közül ket­ten még nem töl­töt­ték be a 18. élet­évü­ket, ezért a bűn­cse­lek­mé­nyek súlyo­sab­ban minősülnek.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tart­va a kisza­bott bün­te­té­sek lénye­ges súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

Az ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­tést hozni.