Főoldal » Hírek » Fiatal nőt kényszerítettek prostitúcióra - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik hóna­po­kon keresz­tül pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­tek egy fia­tal nőt.

A vád­irat sze­rint az egyik férfi 2021 feb­ru­ár­já­ban ismer­ke­dett meg a 19 éves, meg­fe­le­lő csa­lá­di, anya­gi és érzel­mi hát­tér­rel nem ren­del­ke­ző sér­tet­tel. A férfi azért, hogy pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rít­se, elhi­tet­te vele azt, hogy érte hagy­ta el a csa­lád­ját, majd a nőt több­ször meg­ver­te, gyer­me­kei bán­tal­ma­zá­sá­val fenye­get­te, illet­ve az okmá­nya­it is elvet­te. A vád­lot­tak – vagyo­ni haszon­szer­zés érde­ké­ben – ruhát­lan fény­ké­pe­ket készí­tet­tek a nőről, és inter­ne­tes szex­part­ner­ke­re­ső olda­lon sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra hir­det­ték meg. A fér­fi­ak azért, hogy a sér­tett távo­zá­sát meg­aka­dá­lyoz­zák, folya­ma­to­san fel­ügyel­ték, és több­ször közö­sen szál­lí­tot­ták a kun­csaf­tok­hoz a meg­fé­lem­lí­tett nőt.

A vád­lot­tak Szom­bat­he­lyen, és az ország több váro­sá­ban akként foly­tat­ták a cse­lek­mé­nyü­ket, hogy egy-egy hely­ség­ben 3-6 napot töl­töt­tek, majd utaz­tak tovább. A kihasz­nált nő heten­te leg­alább 350 ezer forint bevé­tel­re tett szert, melyet tel­jes egé­szé­ben átadott a vádlottaknak.

A fér­fi­ak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék fog dönteni.