Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fiatal sofőr hajtott a lezárt sorompónak - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 18 éves pász­tói lány ellen, aki figyel­met­len­sé­ge miatt neki­üt­kö­zött egy lezárt sorompórúdnak.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. októ­ber 3-án, nap­nyug­ta előtt vezet­te autó­ját a Szur­dok­püs­pö­ki lakott terü­le­tén talál­ha­tó, táb­lák­kal jel­zett, tel­jes sorom­pó­val biz­to­sí­tott vas­úti átjá­ró­hoz. Az ala­cso­nyan álló nap fénye meg­za­var­ta, ezért nem ész­lel­te, hogy a vas­úti átjá­ró sorom­pó­ja egy Hat­van­ba köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat átha­la­dá­sa miatt lezárt álla­pot­ban van, így annak neki­üt­kö­zött, majd a síne­ken állt meg.

A vonat meg tudott állni az átjá­ró előtt, így bal­eset­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént. Az átjá­ró­ban a for­gal­mi szol­gá­lat­te­vő biz­to­sí­tot­ta a köze­le­dő vonat biz­ton­sá­gos átha­la­dá­sát, majd a sorom­pó hely­re­ál­lí­tá­sá­ig a vas­úti köz­le­ke­dés az átjá­ró­ban tel­jes sorom­pó helyett fede­ző őrös biz­to­sí­tás­sal zajlott.

A bal­eset oka az volt, hogy a sofőr meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, misze­rint a vas­úti átjá­rót meg­kö­ze­lí­te­ni csak foko­zott óva­tos­ság­gal sza­bad, ele­get téve a vas­úti átjá­ró biz­to­sí­tá­sá­ra szol­gá­ló köz­úti jelzéseknek.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű, a bal­eset idő­pont­já­ban 5 hóna­pos jogo­sít­vánnyal ren­del­ke­ző vád­lot­tal szem­ben a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a MÁV Zrt. 17.240 forin­tos kár­igé­nyé­nek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.

A vas­úti átjá­ró­ban tör­té­nő figyel­mes átha­la­dás­ra és az ott tör­tént bal­ese­tek veszé­lye­i­re hívja fel a figyel­met az ügyész­ség „Jogod­ban áll tudni” című isme­ret­ter­jesz­tő videó­so­ro­za­tá­nak aláb­bi epi­zód­ja is:

https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-vasuti-atkelo-autopalya-legyunk-ovatosak/