Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fiatalkorú embercsempész és társa a vádlottak padján - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú vád­lott és társa ellen, akik isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból arra vál­lal­koz­tak, hogy 11 szír mig­ráns­nak segít­sé­get nyúj­ta­nak Nyugat-Európába jutni. Meg­bí­zó­juk uta­sí­tá­sa sze­rint a talál­ko­zá­si pon­ton fel­vet­ték a mig­rán­so­kat a bérelt mik­ro­busz­ba, azon­ban a rend­őrök Kis­kun­ha­la­son tet­ten érték őket. 

A vád­irat sze­rint a Buda­pes­ten élő, román állam­pol­gár­sá­gú férfi és fia­tal­ko­rú társa bérelt mik­ro­busszal a szerb-magyar állam­ha­tár köze­lé­be men­tek azért, hogy a Magyar­or­szág­ra meg nem enge­dett módon belé­pő kül­föl­di­e­ket fel­ve­gyék, majd tovább szál­lít­sák Auszt­ria felé. A talál­ko­zó hely­szí­né­nek pon­tos GPS koor­di­ná­tá­it isme­ret­len meg­bí­zó­juk a férfi mobil­te­le­fon­já­ra küld­te el.

A meg­adott fel­vé­te­li pon­ton a 11 szír mig­ráns beszállt a kis­busz­ba és a vád­lot­tak mögött kiala­kí­tott ülé­se­ken fog­lal­tak helyet. A jár­mű­vet a férfi vezet­te, míg fia­tal­ko­rú társa mel­let­te uta­zott. Elin­du­lá­suk után a mik­ro­buszt a Kis­kun­ha­la­si rend­őrök, a késő esti órák­ban ellen­őriz­ték, és az ember­csem­pé­sze­ket elfogták.

Az ügyész­ség a két elkö­ve­tőt több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és velük szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a fel­nőtt­ko­rú elkö­ve­tő Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják, hogy bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság döntsön.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.