Főoldal » Hírek » Fiatalkorú hozzátartozóját vádolta hamisan lopással, hogy mentse a férjét - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki hami­san egy hoz­zá­tar­to­zó­ját nevez­te meg tet­tes­tár­sá­nak a lopá­sok­ban a való­di társa, a férje helyett. A nő hamis vádja alap­ján hoz­zá­tar­to­zó­ját még gya­nú­sí­tott­ként is kihallgatták.

A vád­irat sze­rint a bajai rend­őr­sé­gen gép­jár­mű­fel­tö­ré­ses lopá­sok miatt indult nyo­mo­zás során 2021 júli­u­sá­ban a vád­lot­tat gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták. A nő a hamis vádra és a val­lo­más­té­tel meg­ta­ga­dá­sá­nak lehe­tő­sé­gé­re tör­tént tör­vé­nyes figyel­mez­te­té­se­ket köve­tő­en rész­ben elis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét. Val­lo­má­sá­ban azon­ban valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a bűn­cse­lek­mé­nye­ket egy fia­tal­ko­rú hoz­zá­tar­to­zó­já­val együtt követ­te el.

A nő hamis állí­tá­sa alap­ján az álta­la meg­ne­ve­zett hoz­zá­tar­to­zó­ját más­nap gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. A nyo­mo­zás során azon­ban meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a lopást való­já­ban a nő a fér­jé­vel együtt követ­te el. Későb­bi, újabb kihall­ga­tá­sán ezt már a vád­lott is elis­mer­te, ekkor elmond­ta, hogy a valót­lan val­lo­mást azért tette, hogy a fér­jét ne von­ják felelősségre.

A hami­san meg­vá­dolt hoz­zá­tar­to­zó­val szem­ben a nyo­mo­zó ható­ság 2022. janu­ár 24. nap­ján a bün­te­tő­el­já­rást megszüntette.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.