Főoldal » Hírek » Fiatalkorú rablóbanda csapott le az egri Érsekkertben – fotókkal – a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy főként fia­tal­ko­rú­ak­ból álló cso­port tag­ja­i­val szem­ben, akik közül ket­ten a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 12 éve­sek vol­tak.

Az öt fős tár­sa­sá­got két 12 éves, egy 16 éves, egy 17 éves fia­tal­ko­rú és egy 18 éves fia­tal fel­nőtt alkot­ta.

A vád­irat sze­rint a cso­port tag­jai 2020 feb­ru­ár­já­nak egyik éjje­li órá­ján, az egri Érsek­kert­ben beszél­ge­tés­be ele­gyed­tek a tele­fon­ról zenét hall­ga­tó két sér­tet­tel, akik egyi­ke a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra szem­mel lát­ha­tó­an csak kor­lá­to­zot­tan volt képes. A vád­lot­tak rövid idő után meg­egyez­tek abban, hogy főként tán­co­lás­sal elte­re­lik a sér­tet­tek figyel­mét abból a cél­ból, hogy a padon lévő mobil­te­le­fon­ja­i­kat elve­gyék. A banda tag­jai siker­rel jár­tak, és meg­sze­rez­ték a kiné­zett tele­fo­no­kat, majd elfu­tot­tak a hely­szín­ről, és egy köze­li lakó­te­lep egyik lép­cső­há­zá­ban búj­tak el az őket kere­ső sér­tet­tek elől.

Kb. 20 perc eltel­té­vel a banda tag­jai elő­jöt­tek rej­tek­he­lyük­ről, és vissza­men­tek a park­ba, ahol azon­ban bele­bot­lot­tak az őket azóta is kere­ső sér­tet­tek­be, akik kér­ték vissza mobil­te­le­fon­ja­i­kat. A vád­lot­tak ismét futás­nak ered­tek, és az éj sötét­jét kihasz­nál­va pró­bál­tak a fák, bok­rok között búvó­he­lyet talál­ni maguk­nak. A sér­tet­tek azon­ban ezút­tal meg­ta­lál­ták a tár­sa­ság tag­ja­it, akik ekkor a koráb­ban eltu­laj­do­ní­tott tele­fo­nok meg­tar­tá­sa érde­ké­ben meg­tá­mad­ták és bán­tal­maz­ták – ököl­lel ütöt­ték és láb­bal rug­dos­ták – a sér­tet­te­ket, majd elsza­lad­tak a hely­szín­ről, és egy tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban töl­töt­ték az éjsza­kát.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tet­tek könnyű, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el.

A nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a két 12 éves fia­tal­ko­rú az elkö­ve­tés­kor ren­del­ke­zett a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tás­sal.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban a két leg­fi­a­ta­labb vád­lott ese­té­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sá­ra, a töb­bi­ek vonat­ko­zá­sá­ban pedig sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.