Főoldal » Archív » Fiatalkorúak raboltak és késeltek a Margit hídon - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol négy fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt, akik tavaly ápri­lis­ban a Mar­git hídon kira­bol­tak egy fér­fit, majd ezután még az egyi­kük egy kés­sel élet­ve­szé­lye­sen meg is sebe­sí­tet­te.

A vád­irat sze­rint 2016. ápri­lis 09-én kora haj­nal­ban a XIII. kerü­le­ti Mar­git hídon az ittas álla­pot­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tak Buda irá­nyá­ba halad­tak, ami­kor a budai hídfő köze­lé­ben szem­ből a jár­dán sétált felé­jük egy 29 éves férfi, aki a fül­hall­ga­tó­ján zenét hall­ga­tott.

Az egyik elkö­ve­tő oda­lé­pett a sér­tett­hez, a sap­ká­ját lever­te a fejé­ről, és fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja nekik a fül­hall­ga­tó­ját. A sér­tett erre nem volt haj­lan­dó, ezt közöl­te is a vád­lot­tak­kal, mire közü­lük ket­ten rátá­mad­tak a fér­fi­ra és a kőkor­lát­nak szo­rí­tot­ták. A sér­tett meg­pró­bált kitér­ni és elme­ne­kül­ni, ekkor azon­ban az egyik táma­dó a vál­lá­nál fogva föld­re vitte, majd egy másik társa ököl­lel az arcán meg­ütöt­te. Ezután a tár­sa­ság­ból ket­ten is meg­rúg­ták a föl­dön fekvő sér­tet­tet, az idő­köz­ben föld­re esett fül­hall­ga­tó­ját pedig elvet­ték.

Ezt köve­tő­en hár­man elin­dul­tak, a 18 éves első­ren­dű vád­lott azon­ban még ott maradt, a zse­bé­ből elő­vett egy kést és azzal a sér­tet­tet több­ször meg­szúr­ta. A sér­tett comb­ján lévő fő arté­ri­át érő szú­rás nagy­fo­kú vér­vesz­tés­sel járt, ami­nek követ­kez­té­ben a sér­tett köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, éle­tét a gyors orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A négy fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt a Fővá­ro­si Főügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, illet­ve az első­ren­dű vád­lot­tat emel­lett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.