Főoldal » Hírek » Fiatalkorúakat tartott rettegésben – pénzt követelt tőlük - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt ezzel a hely­be­li fér­fi­vel szem­ben, aki sze­mé­lye­sen és tele­fon üze­ne­tek­ben zsa­rolt ki pénzt két fia­tal­ko­rú sértettől.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. nya­rán ismer­ke­dett meg az egyik fiú­val, de a kez­de­ti felü­le­tes kap­cso­la­tuk elle­né­re több alka­lom­mal kért tőle pénzt köl­csön. Eze­ket ele­in­te a sér­tett még vissza­uta­sí­tot­ta, de 2020. novem­be­ré­től kez­dő­dő­en a vád­lott, hogy kéré­sé­nek nyo­ma­té­kot adjon, inter­ne­tes üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­so­kon keresz­tül, de a nyílt utcán sze­mé­lye­sen is meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet. Fenye­ge­té­se­i­ben a vád­lott elő­ször csak a sér­tett bán­tal­ma­zá­sát helyez­te kilá­tás­ba ha nem fizet, később már azt is közöl­te vele, hogy meg­öli. A sér­tett egy másik fia­tal­ko­rú barát­ja segít­sé­gét kérte, de végül a vád­lott már mind­ket­tő­jü­ket fenye­get­ve köve­tel­te, hogy külön­bö­ző össze­ge­ket adja­nak át neki. Ennek érde­ké­ben a sze­mé­lyes vagy szö­ve­ges üze­ne­te­ken túl fenye­ge­tő tar­tal­mú hang­üze­ne­tet is kül­dött a sér­tet­tek­nek, mely­ben arti­ku­lá­lat­la­nul üvölt­ve követelőzött.

A kitar­tó fenye­ge­té­sek és erő­sza­kos fel­lé­pé­sek hatá­sá­ra a sér­tet­tek tar­tot­tak és fél­tek az idő­sebb, fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tól, mely­re a férfi úgy is ráerő­sí­tett, hogy Sze­ge­den külön­bö­ző házak­ra muta­tott rá, mint ahol olyan embe­rek lak­nak, akik segí­te­nek neki a pénz megszerzésében.

A fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a két sér­tett 2020. novem­be­ré­ben három napon keresz­tül több rész­let­ben mind­össze­sen 33.000 forin­tot adott a vád­lott­nak, amely az eljá­rás során nem térült meg.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.