Főoldal » Archív » Fiával együtt árulta a házaspár a koffeinnel feljavított kábítószert

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség vádat emelt jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt öt sze­méllyel - köz­tük egy házas­pár­ral és tizen­négy éves fiá­val - szem­ben, akik abból éltek, hogy mint­egy fél éven keresz­tül együtt „her­bált”, „zsá­lyát” és „kris­tályt” árul­tak Lajosmizsén.

A vád­irat sze­rint a lajos­mi­zsei házas­pár 2015 őszé­től 2016 tava­szá­ig abból élt, hogy bódí­tó hatá­sú új pszi­cho­ak­tív anyag­nak és kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő, a köz­tu­dat­ban „kris­tály­nak”, illet­ve „zsá­lyá­nak” és „her­bál­nak” neve­zett anya­got árult. A házas­pár a tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szert egy har­minc­hét éves jász­la­dá­nyi fér­fi­től vette meg. A csa­lád­fő az inter­ne­ten kof­fe­int is beszer­zett, és azt a nagyobb nye­re­ség érde­ké­ben bele­ke­ver­te az anyag­ba. Ezután az így „fel­ütött” kábí­tó­szert az akkor  tizen­négy éves fiá­val és az ugyan­csak tizen­négy éves, náluk élő egyik rokon fiú­val együtt ada­gol­ta ki. Az érté­ke­sí­tés­re és átadás­ra álta­lá­ban a vád­lot­tak laká­sán vagy annak köze­lé­ben került sor, de több­ször elő­for­dult, hogy a házas­pár meg­bí­zá­sá­ból a tizen­négy éves fiúk vit­ték el a vevők­höz az árut, és vet­ték át az érte járó pénzt.

A „zsá­lyát” és a „her­bált” 500,- Ft/pakk áron, míg a „kris­tályt” 1.000,- Ft/pakk áron értékesítették.

A csa­lád­fő 2016. janu­ár köze­pén  ismét „kris­tályt” ren­delt a jász­la­dá­nyi vádlott-társától, aki azt a laká­sá­ra leszál­lí­tot­ta. Miu­tán a vád­lott kof­fe­in­nel össze­ke­ver­te az anya­got, alu­mí­ni­um fóli­ák­ba, pak­kok­ba cso­ma­gol­ta. Idő­köz­ben azon­ban a nyo­mo­zók a csa­lád laká­sá­nak kör­nyé­kén intéz­ked­tek, ezért a lebu­kás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a csa­lád­fő a már kipor­ci­ó­zott anya­got és a digi­tá­lis mér­le­get egy nylon tás­ká­ban az ún. Posta tó part­ján elrejtette.

Más­nap a nyo­mo­zók a kof­fe­int, kábí­tó­szert és új pszi­chot­róp anya­got tar­tal­ma­zó cso­ma­got a rej­tek­he­lyen meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták. A lefog­lalt anyag hatóanyag-tartalma meg­ha­lad­ta a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak több mint két­sze­re­se volt. A házas­pár laká­sán tar­tott ház­ku­ta­tás során továb­bi 135 alu­fó­li­ás cso­ma­got és kof­fe­in­port fog­lal­tak le. Kide­rült, hogy a fele­ség nem­csak árul­ta, de fogyasz­tot­ta is a „zsá­lyát”.

A házas­pár azzal, hogy a neve­lé­sük alatt álló két tizen­négy éves hoz­zá­tar­to­zó­ju­kat a ter­jesz­tés­be bevon­ták, érzel­mi, értel­mi, erköl­csi fej­lő­dé­sü­ket is veszélyeztették.

A főügyész­ség öt sze­méllyel szem­ben emelt vádat: a házas­párt, a jász­la­dá­nyi fér­fit és a tizen­négy éves rokont jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, a tizen­négy éves fiu­kat bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Emel­lett a házas­pár­nak kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt is felel­nie kell.

A jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő házas­pár­ral és jász­la­dá­nyi vádlott-társukkal szem­ben a főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a kábí­tó­szer és a digi­tá­lis mér­leg elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Vala­mennyi vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.