Főoldal » Hírek » Figyelmetlen kerékpárost ütött el a vonat-csodával határos módon megúszta a balesetet

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy 61 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vas­úti fény­so­rom­pó piros jel­zé­se elle­né­re a sínek­re haj­tott bicik­li­jé­vel, a 100 km/h óra sebes­ség­gel érke­ző vonat már nem tudott meg­áll­ni és elso­dor­ta a vádlottat.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 ápri­li­sá­ban a 7-es számú főút felől akart a part felé átha­lad­ni kerék­pár­já­val, de anél­kül haj­tott a bala­ton­szép­la­ki vas­úti átjá­ró­ban a sínek­re, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, milyen jel­zést mutat a fénysorompó.

A moz­dony veze­tő­je hiába adott le a moz­dony hang­kürt­jé­vel hang­jel­zést és haj­tott végre vész­fé­ke­zést, már nem tudta meg­ál­lí­ta­ni a sze­rel­vényt és neki­üt­kö­zött a kerék­pár hátuljának.

A férfi az ütkö­zés ere­jé­től a bicik­li­ről lees­ve méte­re­ket csú­szott a föl­dön, a vonat az elütés helyé­től 330 méter­re állt meg.

A vád­lott nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a vona­ton tar­tóz­ko­dók nem sérül­tek meg.

Az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szemben.