Főoldal » Hírek » Figyelmetlenségből lehajtott az útról – halálos balesetet okozott – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019 novem­be­ré­ben oko­zott halá­los köz­úti bal­ese­tet Szen­tes köze­lé­ben, egy mel­lék­úton.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. novem­ber 5-én, a kora dél­utá­ni órák­ban haladt a köze­li hul­la­dék­ud­var­tól Szen­tes irá­nyá­ba az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val és az ahhoz csa­tolt után­fu­tó­val. Az uta­sa­ként szál­lí­tott nő menet köz­ben ki akar­ta fizet­ni a vád­lott­nak a fém­hul­la­dék elszál­lí­tá­sá­nak díját. A férfi ez ellen til­ta­ko­zott, de a sér­tett az össze­get a sebes­ség­vál­tó mellé tette.

A vád­lott emi­att lené­zett, és a pén­zért nyúlt, eköz­ben azon­ban figyel­met­len­ség­ből jobb­ra húzta a kor­mányt, így lehaj­tott az útról, és féke­zés nél­kül egy fának ütkö­zött. A bal­eset­ben a vád­lott is súlyo­san meg­sé­rült, biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló utasa azon­ban olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A vád­lott a köz­le­ke­dé­se során meg­szeg­te azt a sza­bályt, mely sze­rint a jár­mű­vel az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en kell köz­le­ked­ni. A bal­eset halá­los kime­ne­te­lé­ben a sér­tett is köz­re­ha­tott azál­tal, hogy magát nem csa­tol­ta be.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.