Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Fiktív adatokkal jutott támogatáshoz a tánciskola

Egy egri szék­he­lyű ala­pít­vány egy tánc­is­ko­lát hozott létre, melyet rész­ben nor­ma­tív álla­mi hoz­zá­já­ru­lás­ból tar­tott fenn. Az ala­pít­vány a nor­ma­tív álla­mi hoz­zá­já­ru­lás egy jelen­tős részé­hez ugyan­ak­kor jogo­su­lat­la­nul jutott, mivel az annak alap­ját képe­ző tánc­is­ko­lai tanu­lói lét­szám nagy­részt fik­tív volt. A valót­lan lét­szám­ki­mu­ta­tás­hoz szük­sé­ges sze­mé­lyi ada­tok­hoz a vád­lot­tak isko­lai tobor­zá­sok, illet­ve fogya­ték­kal élő tanu­lók, vala­mint más tánc­cso­por­tok­ban okta­tott tanu­lók ada­ta­i­nak meg­szer­zé­se és jogo­su­lat­lan fel­hasz­ná­lá­sa révén jutot­tak hozzá. A fik­tív tanu­lói lét­szám alap­ján nor­ma­tív álla­mi hoz­zá­já­ru­lást igé­nyel­tek, mellyel két és fél év alatt több mint 135.000.000 forint­tal káro­sí­tot­ták meg az álla­mi költ­ség­ve­tést. A Heves Megyei Főügyész­ség húsz sze­méllyel szem­ben költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.05.19.