Főoldal » Hírek » Fiktív hitelszerződésekkel csaltak - vádemelés - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat három sze­méllyel szem­ben, akik fik­tív szer­ző­dé­sek­kel igé­nyel­tek hite­le­ket egy pénzintézettől.

A vád­lot­tak egyi­ke a sér­tett hitel­in­té­zet keres­ke­del­mi mun­ka­tár­sa volt. A hitel­in­té­zet kis­össze­gű, rövid lejá­ra­tú köl­csö­nök nyúj­tá­sá­val fog­lal­ko­zott. Az un. „ott­hon nyúj­tott szol­gál­ta­tá­su­kat” igény­be vevő ügy­fe­le­ik ese­té­ben a köl­csön­szer­ző­dés meg­kö­té­se, a köl­csön kihe­lye­zé­se, a heten­te ese­dé­kes tör­lesz­tő­rész­le­tek begyűj­té­se az ügy­fe­lek ott­ho­ná­ban történik.

Mind­ezen tevé­keny­sé­get a keres­ke­del­mi terü­le­ti mun­ka­tár­sak lát­ták el.

A vád­lot­tak 2016. évben elha­tá­roz­ták, hogy külön­bö­ző sze­mé­lyek ada­ta­i­nak meg­szer­zé­sé­vel, ezen ada­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val a hitel­in­té­zet­tel szer­ző­dést köt­nek, majd a fel­vett hitelt egy­más között eloszt­ják. Egyes szer­ző­dé­sek ese­té­ben a vád­lot­tak kez­det­ben egy ideig tör­lesz­tet­ték a hitel­tar­to­zást azért, hogy csa­lá­su­kat a pénz­in­té­zet minél később ész­lel­je, és továb­bi hite­le­ket tud­ja­nak fel­ven­ni hamis szerződésekkel.

A valót­lan szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sét meg­elő­ző­en a vád­lot­tak egyi­ke leel­len­őriz­te, hogy az álta­luk kivá­lasz­tott hitel­fel­ve­vők hitelképesek-e, majd ezt köve­tő­en a szer­ző­dé­se­ket elké­szí­tet­ték, melye­ket sok eset­ben tanú­ként, illet­ve a szer­ző­dő fél nevé­ben is aláírták.

A vád­lot­tak 2016 novem­be­re és 2017 ápri­li­sa között 27 sze­mély ada­ta­i­val éltek vissza, mely fik­tív hitel­szer­ző­dé­sek­kel közel 4,4 mil­lió Ft kárt okoz­tak a pénzintézetnek.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye a csa­lás minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.