Főoldal » Hírek » Finkey Ferencre emlékeztek az ügyészek Sárospatakon - Fotóval - a Borsod- Abaúj-Zemplén Főügyészség sajtóközleménye

A magyar ügyé­szi szer­ve­zet fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja és az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból, a Borsod- Abaúj-Zemplén Főügyész­ség dele­gá­ci­ó­ja Dr. Mis­kol­ci Lász­ló főügyész veze­té­sé­vel Sáros­pa­ta­kon - a kivá­ló jog­tu­dós és koro­na­ügyész emlé­ke előtt tisz­te­leg­ve - koszo­rút helye­zett el Fin­key Ferenc síremlékén.

Fin­key Ferenc 1870. janu­ár 30-án szü­le­tett Sáros­pa­ta­kon. Jog­aka­dé­mi­ai tanul­má­nya­it szü­lő­vá­ro­sá­ban kezd­te, majd a kolozs­vá­ri Ferenc József Tudo­mány­egye­te­men fejez­te be, ahol 1892-ben szer­zett jogi dok­to­rá­tust. Pályá­ját ügy­véd­je­lölt­ként kezd­te, majd 1893 októ­be­ré­től a sáros­pa­ta­ki Refor­má­tus Jog­aka­dé­mi­án bün­te­tő­jo­got és jog­böl­cse­le­tet taní­tott, nagy hang­súlyt fek­tet­ve hall­ga­tói gya­kor­la­ti szem­pon­tú okta­tá­sá­ra. Kilenc évvel később, a Kolozs­vá­ron műkö­dő jogi egye­tem büntető-eljárásjogi pro­fesszo­ra lett, majd 1915-től az újon­nan ala­pí­tott pozso­nyi Erzsé­bet Egye­te­men okta­tott bün­te­tő­jo­got és bűn­vá­di eljá­rás­jo­got. Később ezen intéz­mény jogi kará­nak dékán­ja, majd néhány hóna­pig az egye­tem rek­to­ra is volt.

A tri­a­no­ni dön­tést köve­tő­en Fin­key Ferenc a Sze­ged­re átte­le­pült kolozs­vá­ri jogi egye­tem bün­te­tő­jo­gi tan­szé­két vezet­te, majd 1923 máju­sá­ban elhagy­ta a taná­ri pályát és az igaz­ság­ügy szol­gá­la­tá­ba lépett. Előbb koronaügyész-helyettesként, majd a Kúri­án tanács­el­nök­ként, végül 1935 júni­u­sá­tól 1940-ben tör­tént nyug­díj­ba vonu­lá­sá­ig koro­na­ügyész­ként (a mai leg­főbb ügyész) tevé­keny­ke­dett. Fin­key Ferenc 1938 augusz­tu­sá­ban sze­mé­lye­sen kép­vi­sel­te a vád­ha­tó­sá­got Szá­la­si Ferenc perében.

A Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia ren­des tag­já­nak meg­vá­lasz­tott és a Magyar Érdem­rend Nagy­ke­reszt­jé­vel is kitün­te­tett Fin­key Ferenc a bün­te­tő­jog mind­há­rom terü­le­té­nek (anya­gi jog, eljá­rás jog és büntetés-végrehajtási jog) kiemel­ke­dő jelen­tő­sé­gű szak­te­kin­té­lye­ként a mai napig az egyik leg­töb­bet idé­zett szer­ző. Nevé­hez több mint 360 tudo­má­nyos ala­pos­ság­gal meg­al­ko­tott kivá­ló szak­könyv, egye­te­mi tan­könyv és tanul­mány fűződik.

Fin­key Ferenc élet­út­já­val, kiemel­ke­dő jelen­tő­sé­gű mun­kás­sá­gá­val köve­ten­dő pél­dát állí­tott az őt köve­tő jogász gene­rá­ci­ók elé, a magyar ügyé­szi szer­ve­zet büsz­kén emlé­ke­zik az egy­ko­ri kivá­ló koro­na­ügyész­re és jogtudósra.